Successions i donacions: aspectes civils i tributaris

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 5, 12, 19 i 26 novembre de 2024
Horari: De 10 h a 14 h 
Modalitat: Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:
Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. Barcelona
Streaming (zoom)
La sessió quedarà enregistrada i estarà únicament disponible a la plataforma (juntament amb els materials) fins el 31 de gener de 2025. Per tenir accés a les gravacions, cal formalitzar la inscripció amb anterioritat al dia de l'inici de la formació.
Programa Primera Part:

ASPECTES CIVILS EN LA PLANIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L’HERÈNCIA. LA DONACIÓ.

Dra. Míriam Anderson, professora Agregada de Dret Civil de la Universitat de Barcelona


1.   LES DONACIONS
      1.  Concepte i requisits per a la seva validesa.
      2.  La flexibilitat de la donació: classes de donacions.
      3.  Efectes que produeix: la revocació.
      4.  Donacions simulades i donacions fraudulentes.

2.   BASES DEL DRET SUCCESSORI
      1.  Què és el que regula? L'herència: actiu i passiu.
      2.  Els diferents ordenaments: quan s'apliquen?
      3.  Les "parts" de la successió. Capacitats, indignitat successòria i inhabilitat. Substitucions preventives.
      4.  Els títols o fonaments successoris.
      5.  Les fases de la successió.

3. OBERTURA DE LA SUCCESSIÓ I TÍTOLS
      1.  Obertura de la successió. Verificació de títols.
      2.  El testament: caràcters i classes. Contingut possible.
      3.  El codicil i la memòria testamentària.
      4.  Revocació i nul·litat.
      5.  Els pactes successoris.
      6.  Les donacions mortis causa.

4.  CONTINGUT DE LA SUCCESSIÓ

      1.  La institució d'hereu.
      2.  Els llegats: possibilitats. Ineficàcia. Classes.
      3.  La substitució vulgar.
      4.  La substitució fideïcomissària.

5.   DELACIÓ I ACCEPTACIÓ
      1.  L'herència jacent. La marmessoria.
      2.  Acceptació / repudiació de l'herència. L'acció de petició.
      3.  Efectes de l'acceptació / repudiació. El dret d'acréixer.
      4.  Acceptació / repudiació de llegats (conseqüències).

6.  COMUNITAT HEREDITÀRIA
      1.  La comunitat hereditària.
      2.  La partició: possibilitats.
      3.  Efectes de la partició.

7.  LA SUCCESSIÓ LEGAL
      1.  La legítima: concepte, caràcters i subjectes.
      2.  Càlcul, reclamació i pagament de la llegítima.
      3.  La quarta vidual.
      4.  La successió intestada.

Programa Segona Part: REGULACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS A CATALUNYA. ANÀLISI DE LA DARRERA JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA
Dra. Silvia Cano Arteseros
, inspectora coordinadora de la Generalitat de Catalunya

1.  MARC NORMATIU I D’APLICACIÓ DELS TRIBUTS CEDITS. COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

2.  L’HERÈNCIA I LES ADQUISICIONS GRATUÏTES PER CAUSA DE MORT
      
1. Concepte.
             a. Herència, llegat i altres títols successoris
             b. Contractes d’assegurances
      2. Supòsits de no subjecció
      3. Data de meritació
      4. Contribuents. Obligats tributaris
      5. Base imposable
             a. Determinació de la base imposable
             b. Regles de liquidació: efectes de la partició de l’herència
             c. La renúncia i els seus efectes
             d. Assegurances de vida
      6. Base liquidable: reduccions
      7. Càlcul de la quota
             a. Quota íntegra
             b. Càlculs especials. La nua propietat
      8. Deducció de la quota. Doble imposició internacional
      9. Competència

3.  LA DONACIÓ I LES ADQUISICIONS GRATUÏTES ENTRE VIUS
      1. Fets subjectes
             a.  La donació en general
             b.  Altres negocis jurídics gratuïts entre vius
             c.  Donacions especials
       2.  Data de meritació
       3.  Contribuents. Obligats tributaris
       4.  Base imposable
             a.  Determinació de la base imposable
             b. Regles de liquidació
       5.  Base liquidable: reduccions
             a. Legals
             b. Altres beneficis fiscals
        6.  Càlcul de la quota
             a. Quota íntegra
             b. Càlculs especials. La nua propietat
       7.  Competència

4.  GESTIÓ DE L’IMPOST. ASPECTES FORMALS
       1.  Tramitació prèvia a la liquidació de l’herència
       2.  Models d’autoliquidació de l’impost
             a.  Especificitat de cada model
             b.  Dades a incorporar
       3. Termini de presentació
             a.  Presentació voluntària
             b.  Recàrrecs
             c.  Pròrroga del termini de presentació (modalitat successions)
             d.  Suspensió del termini de presentació (modalitat successions) 
        4. Pagament de la quota tributària
              a.  Lloc
              b.  Forma
              c.  Fraccionaments i ajornaments
              d.  Liquidació parcial
              e.  Supòsits especials de pagament
                       i.   Amb diners de l’herència
                       ii.  Amb el lliurament de béns culturals
                       iii. Amb el lliurament de béns immobles de l’herència
        5.  Presentació de l’autoliquidació i documentació complementària

5.  ANÀLISI DE LA DARRERA JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA SOBRE L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS
Informació inscripcions: Beneficia't de la nova promoció* que ofereix el Col·legi de Gestors a través de FORMACOGAC¿Com pots gaudir d'aquesta promoció*?
Si dues o més persones de la mateixa gestoria s’inscriuen a una formació en modalitat presencial, el preu de la segona inscripció en endavant gaudirà d’un 75% de descompte respecte a l’import del curs.
Descompte no acumulable. En el cas que el gestor col·legiat estigui gaudint de la promoció de formació de nou incorporat, només s’aplicarà a les inscripcions presencials dels membres del seu equip, a partir de la segona en endavant.
Promoció disponible únicament per inscripcions en modalitat presencial i no subjectes a cap altra promoció. En el cas que es modifiqui la modalitat, el descompte quedaria anul·lat.
*Aquesta promoció no inclou: Cicle deontològic, Curs de Trànsit ni Jornada d’introducció a la normativa de Transports. Consulteu excepcions a les condicions de cada formació.  
Informació connexió zoom:  L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguiu les indicacions.
Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Dra. Silvia Cano Arteseros Inspectora coordinadora de la Generalitat de Catalunya
  2. Dra. Míriam AndersonProfessora Agregada de Dret Civil de la Universitat de Barcelona

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved