ON LINE MGA - Novetats fiscals per a l'any 2024

Informació del curs
Fiscal

Programa: IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)
1.  Pròrroga dels límits excloents del mètode d'estimació objectiva.
2.  Modificació en els llindars de l'obligació de presentació de la declaració.
3.  Pròrroga de la vigència de la deducció per obres de millora d'eficiència en habitatges.
4.  Obligació de presentació de la declaració per mitjans electrònics.
5.  Modificació de les reduccions del rendiment net en els lloguers d'habitatge.
6.  Possibles modificacions en l'IRPF en exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya (Projecte de Llei de mesures fiscals de Catalunya).
7.  Modificació dels percentatges de deducció per donatius a entitats adscrites a la Llei 49/2002.
8.  Ampliació de l'abast de la deducció per maternitat.
9.  Aprovats els models d'opció pel règim de treballadors, emprenedors i inversors desplaçats a territori espanyol.
10.  Aprofitament de deduccions fiscals a través de la figura del Tax Lease. Doctrina de la DGT.

IMPOST DE SOCIETATS (IS)
1.  Pròrroga de la vigència de la llibertat d'amortització d'inversions que utilitzin energia procedent de fonts renovables.
2.  Limitació de la compensació de les BINS en grups consolidats. Integració a partir de 2024.
3.  Modificació del càlcul del benefici operatiu per a la limitació en la deducibilidad de les despeses financeres.
4.  Modificació dels percentatges de deducció per donatius a entitats adscrites a la Llei 49/2002.
5.  Previsió Tributació global mínima del 15% per a grans grups i multinacionals.
6.  Aprofitament de deduccions fiscals a través de la figura del Tax Lease. Doctrina de la DGT.

IVA I FACTURACIÓ
1.  Pròrroga dels límits excloents del règim simplificat de l'IVA.
2.  Pròrroga dels tipus impositius reduïts per a l'adquisició de determinats béns i serveis.
3.  Possible entrada en vigor d'un règim de “franquícia” per a autònoms.
4.  Nou reglament Veri**factu de programes informàtics de facturació
5.  Previsible entrada en vigor del reglament de la factura electrònica 
Modalitat: Gravació
Durada: 2 hores
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.


Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved