ON LINE - Impost de Societats. Curs pràctic

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Modalitat: On line gravació. L'enregistrament va tenir lloc durant el mes de març de 2024
Programa: 

PRIMERA SESSIÓ:
1. Introducció a l'Impost. Imputació temporal.
    1.1. Normativa, naturalesa i àmbit d'aplicació (Arts. 1 - 3).
    1.2. Fet Imposable (Arts. 4 - 6).
    1.3. Subjecte passiu. Residència i exempcions (Art. 7-9).
    1.4. Concepte i determinació de la base imposable. Imputació temporal (Art. 10-11).
2. Amortitzacions (Art. 12):
    2.1. Principis generals (Art. 1 RIS).
    2.2. Mètodes d'amortització:
          Amortització lineal segons taules.
          Percentatge constant.
          Números dígits.
          Llibertat d'amortització.
          Altres sistemes d'amortització: plans especials d'amortització.
    2.3. Amortització d'intangibles. Especial esment al fons de comerç.
    2.4. Esment a la reversió de les limitacions del 30%. (Art. 7 Llei 16/2012).
    2.5. Arrendaments financers -Lísings (Art. 106).
3. Deterioracions, provisions i despeses deduïbles:
    3.1. Insolvències i deterioracions de valors (Art. 13, DT 16è).
    3.2. Provisions (Art. 14).
    3.3. Despeses no deduïbles (Art. 15).
    3.4. Despeses financeres: Limitació de la deducció (Art 16).

SEGONA SESSIÓ:
4. Regles de valoració. Exempcions de rendes provinents de la participació en entitats residents i no residents i obtingudes a través d'un establiment permanent.
    4.1. Regles de Valoració:
          Regles de valoració. Operacions vinculades (Art. 17 i 18).
          Canvis de Residència. Operacions amb paradisos fiscals (Art. 19).
          Efectes de les diferències entre la valoració comptable i fiscal (Art. 20).
    4.2. Exempcions vinculades a entitats participants i establiments permanents:
          Exempcions de dividends i rendes derivades de la transmissió de la participació en entitats residents i no residents en territori espanyol (Art. 21).
          Exempcions de rendes obtingudes a l'estranger a través d'un establiment permanent (Art. 22).
5. Anàlisi de la reserva de capitalització i anivellament. Compensació de BIN’s.
    5.1. Reducció de rendes procedents d'intangibles (Art. 23).
    5.2. Reserva de capitalització (Art. 25).
    5.3. Reserva d'anivellament (Art. 105).
    5.4. Compensació de bases imposables negatives (Art. 26).

TERCERA SESSIÓ:
6. Esquema de liquidació de l'impost i deduccions
    6.1. Període impositiu i meritació (Arts. 27 i 28).
    6.2. Tipus de gravamen i quota íntegra (Arts. 29 i 30).
    6.3. Deduccions per evitar la doble imposició:
          Doble imposició interna (DT 23è).
          Doble imposició internacional (Art. 31 i 32).
    6.4. Deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats:
          Deducció per activitats de recerca i desenvolupament tecnològic (Art. 35).
          Deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, etc. (Art 36).
          Deduccions per creació d'ocupació (Art. 37 i 38).
          Aplicació de les deduccions (Art. 39).
    6.5. Tributació Mínima (Art. 30 BIS)
7. Gestió de l'impost:
    7.1. Obligacions formals i pagament fraccionat.
8. Anàlisi del règim especial de ERD (Arts. 101-105):
    8.1. Àmbit d'aplicació.
    8.2. Llibertat d'Amortització per ocupació.
    8.3. Amortització d'elements nous.
    8.4. Reserva d'anivellament. Exemples pràctics.

Durada: 9 hores
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Ángel Mª CenicerosSoci Àrea Fiscal. FLM Experts Legals i Comptables. Crowe Global Business

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved