Impost de Societats. Curs pràctic

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Atenció Canvi dates: Dimarts 5, 12 i 19 de març de 2024. Streaming i presencial 
Horari: De 10 h a 13 h 
Modalitat: Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:
-  Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
-  Streaming (zoom). 
La sessió quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment.
Programa: 

PRIMERA SESSIÓ:
1. Introducció a l'Impost. Imputació temporal.
    1.1. Normativa, naturalesa i àmbit d'aplicació (Arts. 1 - 3).
    1.2. Fet Imposable (Arts. 4 - 6).
    1.3. Subjecte passiu. Residència i exempcions (Art. 7-9).
    1.4. Concepte i determinació de la base imposable. Imputació temporal (Art. 10-11).
2. Amortitzacions (Art. 12):
    2.1. Principis generals (Art. 1 RIS).
    2.2. Mètodes d'amortització:
          Amortització lineal segons taules.
          Percentatge constant.
          Números dígits.
          Llibertat d'amortització.
          Altres sistemes d'amortització: plans especials d'amortització.
    2.3. Amortització d'intangibles. Especial esment al fons de comerç.
    2.4. Esment a la reversió de les limitacions del 30%. (Art. 7 Llei 16/2012).
    2.5. Arrendaments financers -Lísings (Art. 106).
3. Deterioracions, provisions i despeses deduïbles:
    3.1. Insolvències i deterioracions de valors (Art. 13, DT 16è).
    3.2. Provisions (Art. 14).
    3.3. Despeses no deduïbles (Art. 15).
    3.4. Despeses financeres: Limitació de la deducció (Art 16).

SEGONA SESSIÓ:
4. Regles de valoració. Exempcions de rendes provinents de la participació en entitats residents i no residents i obtingudes a través d'un establiment permanent.
    4.1. Regles de Valoració:
          Regles de valoració. Operacions vinculades (Art. 17 i 18).
          Canvis de Residència. Operacions amb paradisos fiscals (Art. 19).
          Efectes de les diferències entre la valoració comptable i fiscal (Art. 20).
    4.2. Exempcions vinculades a entitats participants i establiments permanents:
          Exempcions de dividends i rendes derivades de la transmissió de la participació en entitats residents i no residents en territori espanyol (Art. 21).
          Exempcions de rendes obtingudes a l'estranger a través d'un establiment permanent (Art. 22).
5. Anàlisi de la reserva de capitalització i anivellament. Compensació de BIN’s.
    5.1. Reducció de rendes procedents d'intangibles (Art. 23).
    5.2. Reserva de capitalització (Art. 25).
    5.3. Reserva d'anivellament (Art. 105).
    5.4. Compensació de bases imposables negatives (Art. 26).

TERCERA SESSIÓ:
6. Esquema de liquidació de l'impost i deduccions
    6.1. Període impositiu i meritació (Arts. 27 i 28).
    6.2. Tipus de gravamen i quota íntegra (Arts. 29 i 30).
    6.3. Deduccions per evitar la doble imposició:
          Doble imposició interna (DT 23è).
          Doble imposició internacional (Art. 31 i 32).
    6.4. Deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats:
          Deducció per activitats de recerca i desenvolupament tecnològic (Art. 35).
          Deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, etc. (Art 36).
          Deduccions per creació d'ocupació (Art. 37 i 38).
          Aplicació de les deduccions (Art. 39).
    6.5. Tributació Mínima (Art. 30 BIS)
7. Gestió de l'impost:
    7.1. Obligacions formals i pagament fraccionat.
8. Anàlisi del règim especial de ERD (Arts. 101-105):
    8.1. Àmbit d'aplicació.
    8.2. Llibertat d'Amortització per ocupació.
    8.3. Amortització d'elements nous.
    8.4. Reserva d'anivellament. Exemples pràctics.

Informació inscripcions: A partir de l’1 de gener beneficia't de la nova promoció* que ofereix el Col·legi de Gestors a través de FORMACOGAC
¿Com pots gaudir d'aquesta promoció*?
Si dues o més persones de la mateixa gestoria s’inscriuen a una formació en modalitat presencial, el preu de la segona inscripció en endavant gaudirà d’un 75% de descompte respecte a l’import del curs.
Descompte no acumulable. En el cas que el gestor col·legiat estigui gaudint de la promoció de formació de nou incorporat, només s’aplicarà a les inscripcions presencials dels membres del seu equip, a partir de la segona en endavant.
Promoció disponible únicament per inscripcions en modalitat presencial i no subjectes a cap altra promoció. En el cas que es modifiqui la modalitat, el descompte quedaria anul·lat.
*Aquesta promoció no inclou: Cicle deontològic, Curs de Trànsit ni Jornada d’introducció a la normativa de Transports. Consulteu excepcions a les condicions de cada formació.
Informació connexió Zoom: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguir instruccions.
Durada: 9 hores
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Ángel Mª CenicerosSoci Àrea Fiscal. FLM Experts Legals i Comptables. Crowe Global Business

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved