ON LINE: MGA_Curs d'IVA: qüestions pràctiques

Informació del curs
Fiscal

Programa: 1a. sessió

FET IMPOSABLE I CONCEPTE D’EMPRESARI

LLIURAMENTS DE BENS I PRESTACIONS DE SERVEIS (CONCEPTE)

EXEMPCIONS APLICABLES: ESPECIAL REFERÈNCIA A LES IMMOBILIÀRIES

REGLES DE LOCALITZACIÓ DELS LLIURAMENTS DE BÉNS I LES PRESTACIONS DE SERVEIS
  I.- EB, PS i les seves regles de localització
     1.  Lliuraments de béns (EB)
         -  EB sense expedició o transporti
         -  EB amb expedició o transporti
         -  EB amb instal·lació o muntatge
         -  EB d'immobles
         -  Règim de vendes a distància. Nou règim a partir de juliol 2021.
     2.  Prestacions de serveis
         -  Conceptes especials. Supòsits controvertits: agrupacions d'empreses; serveis entre centrals i sucursals. Retribucions en espècie en relacions laborals; indemnitzacions i obligacions de no fer
         -  Comerç internacional de les prestacions de serveis. Establiment permanent i regles especials de localització

BASE IMPOSABLE, MERITAMEN I REPERCUSSIÓ DE L’IMPOST

L'IVA EN EL COMERÇ INTERNACIONAL. TRANSACCIONS INTRACOMUNITÀRIES I COMERÇ EXTERIOR O AMB TERCERS PAÏSOS
   I.- El comerç internacional en l'IVA
      1.  Comerç intracomunitari
         -  Consideracions generals
         -  Adquisicions intracomunitàries de béns (AIB). Subjecció; definició de AIB; localització de les AIB, exempcions; operacions assimilades
         -  Lliuraments intracomunitaris de béns (EIB). Les vendes en consigna
         -  Obligacions formals
      2.   Comerç internacional
         -  Importacions. Operacions assimilades. Exempcions
         -  Règims suspensius duaners
         -  Exportacions. Operacions assimilades

NOU RÈGIM DE VENDES A DISTÀNCIA. Règims especials OSS.

- 2a. sessió 

EL DRET A LA DEDUCCIÓ. RÈGIMS DE DEDUCCIÓ: SECTORS DIFERENCIATS; PRORRATA GENERAL I PRORRATA ESPECIAL. REGULARITZACIÓ BÉNS D'INVERSIÓ
   I.- Dret a la deducció
        1.  Requisits generals del dret a la deducció
          -  Quotes deduïbles
          -  Requisits subjectius
          -  Destinació dels béns i serveis adquirits
          -  Afectació a l'activitat empresarial
          -  Quotes excloses del dret
          -  Requisits formals del dret a deduir
          -  Naixement i exercici del dret
       2.  Realització d'operacions limitatives del dret a deduir
          -  Consideracions generals
          -  Sectors diferenciats d'activitat
          -  Prorrata general
          -  Prorrata especial
          -  Regularitzacions per béns d'inversió
        3.   Deduccions de quotes suportades amb anterioritat a l'inici de les activitats
Modalitat:   Gravació
Durada:   6 hores
Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. Si hi ha documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.


Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved