Curs pràctic d'IRPF

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 14, 21 i 28 de març de 2023
Horari De 16 h a 19 h 
Programa:  Sessió 1 
1.  Qüestions introductòries de l'Impost.
     Naturalesa, objecte i àmbit d'aplicació. Aspectes materials. Aspectes personals. Aspectes temporals. Base imposable. IRPF.
2   Rendiments del treball.
     Determinació dels ingressos computables i de les despeses deduïbles.
     Anàlisi de les retribucions en espècie i de les regles de valoració.
3.  Rendiments capital immobiliari i imputacions de renda immobiliàries.
     Determinació del rendiment net del capital immobiliari.

Sessió 2
1  Rendiments del capital mobiliari.

    Dipòsit a comptes. Valors representatius de cessió a tercers de capitals propis. Valors representatius de la participació a fons propis de qualsevol entitat. Assegurances de vida i rendes temporals i vitalícies
2. Variacions patrimonials.
    Anàlisi de les regles generals de l'impost així com especial referència a les regles especials.
3. Rendiments d'activitat econòmica.
    Determinació del rendiment de l'activitat econòmica.
    Béns i drets afectes a activitats empresarials o professionals.

Sessió 3
1.  Esquema de liquidació de l'impost.
    Base liquidable i meritació de l'impost. Quota íntegra i el seu límit.
    Mínims personals i familiars
    Deduccions aplicables en l'Impost.
2.  Breu referència a l'Impost sobre el Patrimoni.
    Naturalesa i àmbit d'aplicació. Fet Imposable. Béns i drets exempts. Subjecte passiu. Base imposable. Concepte i règims de determinació. La taxació pericial.
Modalitat: Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:
-  Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. Barcelona
-  Streaming (zoom). 
La sessió quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment.
Informació connexió Zoom: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguir instruccions.
Durada: 9 hores
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sra. Mireia Rousaud SabatéInspectora d'Hisenda de l'Estat

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved