Regulació de l'Impost de successions i donacions a Catalunya. Streaming-Presencial. Girona

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i els seus empleats, familiars i col·laboradors. Col·legiats no exercents.
Dates: 29 de març de 2023
Horari: de 16:00h a 20:00h
Modalitat:

Heu d'escollir la modalitat quan feu la inscripció.
Streaming: La jornada només estarà disponible el temps que duri la sessió en directe. NO HI HAURÀ GRAVACIO.
Presencial: Delegació de Girona 
C/ Cristòfol Grober, 3  entresol
17001-Girona

Informació Connexió Zoom:

L'aula s'obrirà a l'hora d'inici de la formació. 
Podeu accedir a traves de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "els meus cursos" i clicar el botó "Gravació/Streaming" de la formació i seguir instruccions.

Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat des de l'enllaç: https://zoom.us/client/latest/zoominstaller.exe

Durada: 4 hores lectives
Programa: Marc normatiu
El fet imposable: 

• Herència, llegat i altres títols successoris
• Donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït i entre persones vives
• Contractes d’assegurances
Supòsits de no subjecció
Tràmits previs a la liquidació de successions
Models d’autoliquidacions: 660, 650, 651, 652 i 653
Termini de presentació, pròrroga i suspensió
Obligació de declarar: personal i real
Abast de la cessió i punts de connexió
La declaració tributària i el subjecte passiu
Regles especials de liquidació:

• Desmembrament del domini
• Principi de igualtat en la partició
• Els excessos d’adjudicació
• Les renuncies: pura i simple, a favor de persona determinada i d’herència prescrita
La determinació de la base imposable:
• Presumpcions legals
La comprovació de valors:
• El valor de referència
• Mitjans de comprovació de l’article 57 LGT
• Càrregues, deutes i despeses
Els grups de parentiu:
• Parella estable
• Relació convivencial d’ajuda mútua
• Relacions paternofilials de fet
Les acumulacions:
• En l’herència
• En la donació
Les reduccions en la BI de la successió:
• Per parentiu, discapacitat i persones grans
• Assegurances
• Béns i drets afectes a activitat econòmica
• Participacions en entitats
• Habitatge habitual
• Finques forestals  i béns del patrimoni cultural i natural
• Explotació agrària de l’hereu o legatari
• Sobreimposició decennal
Tarifes, quotes i bonificacions
Les transmissions entre vius:

• La donació 
• Altres negocis lucratius entre vius
• Transmissions mixtes: lucratives i oneroses
La meritació i els subjecte passiu
La base imposable 
Les reduccions de la BI:

• Negoci empresarial o professional
• Participacions en entitats
• Diners per constituir o adquirir una empresa individual o un negoci professional o per a adquirir participacions en entitat
• Patrimoni cultural
• Donació habitatge habitual o diners per adquirir-lo
• Aportacions a patrimonis protegits
Tarifa reduïda per parentiu Grups I i II
Anàlisi de la darrera doctrina administrativa
 
Documentació: En el cas que es disposi de documentació, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Lluís Camps SaguéCap del Servei de Gestió Tributària ATC-Girona

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved