Reformes fiscals per a l'any 2023

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 10 de febrer de 2023
Horari: De 10.00 h a 13.00 h 
Modalitat: Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:
-  Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. Barcelona
-  Streaming (zoom). 
La sessió quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment.
Programa: 

Reformes fiscals per a l'any 2023
En les últimes setmanes de l'any 2022 s'han aprovat nombroses i transcendents modificacions fiscals que cal conèixer. Sintèticament, cal distingir els següents blocs de matèries:

1. Estímuls fiscals per a les Start-ups tecnològiques (Llei 28/2022). Impartit pel Sr. Ceniceros 
      -   Incentius en el IS per a les Start-ups:
        • Tipus reduït
        • Possibilitats d'ajornar el deute fiscal: condicionis
     -   Millora de les condicions fiscals d'inversors, fundadors i treballadors de les empreses emergents:
       • Flexibilització de la regulació de Stock options en l'IRPF
       • Millora del règim de impatriados IRPF/IRNR
       • Promoció de la deducció en IRPF de "l'àngel inversor”
       • Regulació fiscal del “carried interest”

2. Canvis fiscals introduïts per la llei de pressupostos (Llei 31/2022). Impartit pel Sr. Ceniceros
     - IRPF:
       • Rendiments del treball: noves reduccions, nou límit en l'obligació de declarar, canvis en retencions (RD 1039/2022) i en la fiscalitat de les aportacions a plans de previsió social
       • Novetats en rendiments d'activitats econòmiques: mòduls (Ordre HFP/1172/2022) i augment en el percentatge de despeses difícil justificació
       • Nou tram en l'escala de la base liquidable de l'estalvi
       • Millora en la deducció per maternitat
     - IS:
       • Reducció del tipus de gravamen
       • Amortització accelerada per a vehicles elèctrics
       • Nou règim fiscal especial de les Illes Balears
       • Limitacions a la deducció de pèrdues en grups
      - IVA:
       • Canvis en la regla de localització de la prestació de serveis
       • Modificació en els supòsits subjectes a inversió de subjecte passiu
       • Millora en les condicions per a recuperar l'IVA no cobrat
       • Nous límits en el comerç electrònic
       • Els nous tipus de gravamen i de recàrrec d'equivalència (Reials decrets llei 20/2022 i 1/2023)
     - Llei general tributària:
       • Règim d'ajornaments i fraccionaments de deutes preconcursals
       • Nou interès de demora

3. Modificacions d'abast en la imposició patrimonial (llei 38/2022). Impartit pel Dr. Alonso 
     -    Aprovació del nou Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes:
       • Elements del nou impost
       • Arguments per a la seva impugnació
     -    Elevació de l'Impost sobre el Patrimoni a Catalunya (Decret Llei 16/2022)
     -    Extensió de l'obligació real de contribuir en l'Impost sobre el Patrimoni: crítica de la modificació de l'art. 5.U.b LIP i estratègies per a sortejar els seus efectes

Informació connexió Zoom: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguir instruccions.
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Dr. Luis Manuel Alonso GonzálezCatedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona i assessor de la Comissió Fiscal i Comptable del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
  2. Sr. Ángel Mª CenicerosSoci Àrea Fiscal. FLM Experts Legals i Comptables. Crowe Global Business

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved