Jornada Novetats IVA. Streaming i Presencial. GIRONA

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent.
Data: 8 de febrer de 2023
Horari: de 16:30h a 18:30h
Modalitat:

RECORDEU SELECCIONAR EL FORMAT QUAN FEU LA INSCRIPCIÓ.
Streaming: La sessió només estarà disponible el temps que duri la sessió en directe.
No hi haurà gravació.
Presencial: Delegació de Girona
C/ Cristòfol Grober, 3 entresol
17001 - Girona

Programa: Principales novedades tributarias introducidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido por la Ley 31/2022, de 23 de diciembre de los Presupuestos Generales del Estado para 2023.
1.- Se modifica sustancialmente la regla de cierre contenida en el artículo 70.Dos de la Ley del IVA: se suprime para prestaciones de servicios realizadas entre empresarios o profesionales en aquello sectores generadores del derecho a la deducción, extendiéndose para servicios B2C, cuando dichos servicios se consuman en el TAI. Se amplía para los arrendamientos de medios de transporte siempre que la utilización o explotación efectiva de esos servicios se realicen en el TAI.
2.- Exclusión de la aplicación de la regla de la inversión del sujeto pasivo para arrendamientos inmobiliarios sujetos y no exentos, cuando el prestador se considere no establecido en el TAI.
3.- Diversas modificaciones para recuperar el IVA declarado, en caso de créditos incobrables: modificaciones en el plazo de expedir factura rectificativa, en el importe mínimo para modificar la Base Imponible cuando el deudor tenga la condición de consumidor final, flexibilización en el procedimiento para instar el cobro al deudor,…
4.- Otras modificaciones, tales como la no aplicación (cuando medie determinada circunstancia) del umbral de 10.000 euros para tributar en origen en las ventas a distancia intracomunitarias a consumidores finales; modificaciones de  diversos artículos de la Ley del IVA para la armonización y adaptación de su contenido a la normativa aduanera comunitaria, etc…
Novedades introducidas en relación a los tipos impositivos en el IVA, introducidas por el RD 20/2022, de 27 de diciembre.
Comentario sobre Resoluciones y Consultas en el IVA recientes, de interés.

Documentació: En el cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l'inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l'acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d'assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.
Informació connenxió sreaming: L'aula s'obrirà a l'hora d'inici de la formació.
La visualització de la jornada només estarà disponible el temps que duri la sessió en directe.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació.
Anar a "els meus cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació.
Seguiu les instruccionspublicades a l'apartat "Documents".
Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç: https://zoom.us/client/latest/Zoominstaller.exe


Ponents

  1. Sr. José M. Tocornal RuízCap de la Unitat d'Inspecció de l'AEAT

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved