ON LINE - Impost de Societats. Curs pràctic

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Modalitat Formació on line en modalitat gravació. L'enregistrament va tenir lloc durant el mes de juny de 2022. Es podrà visualitzar en qualsevol moment. Consta de 3 videos i documentació 
Programa:  1.  Qüestions introductòries de l'impost
      a. Natura i àmbit d'aplicació
      b. Fet Impossible
      c. Subjectes Passius i criteris de residència
      d. Determinació de la Base Imposable
      e. Imputació Temporal
2.   Amortitzacions
      a. Principis generals d'amortització
      b. Mètodes d'amortització
      c. Intangibles
      d. Leasings
      e. Supòsits especials d'amortització
3.   Deterioraments, Provisions i despeses no deduïbles
      a. Tractament de les insolvències i deteriorament de valors
      b. Provisions
      c. Despeses no deduïbles
4.   Regles de valoració especials
      a. Regla general i regles especials
      b. Tractament de les operacions entre parts vinculades
5.   Anàlisi de les exempcions en el cobrament de dividends i transmissió de participacions
6.   Anàlisi de la reserva de capitalització
7.   Esquema de liquidació de l'impost
8.   Anàlisi de les principals deduccions a l'IS
      a. Deduccions per evitar la doble imposició.
      b. Deduccions per al desenvolupament de determinades activitats
      i. R+D+i
      ii. Produccions cinematogràfiques
      iii. Creació ocupació
9.   Règim especial d'ERD
      a. Àmbit d'aplicació
      b. Llibertat d'amortització per creació d'ocupació
      c. Amortització d'elements nous
      d. Reserva d'anivellament

Durada: 9 hores
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Ángel Mª CenicerosSoci Àrea Fiscal. FLM Experts Legals i Comptables. Crowe Global Business

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved