Tancament fiscal i impost de societats. Exercici 2021

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data:  2 de juny de 2022
Hora: De 10 h a 13.30 h 
Programa: Qüestions a tenir en compte en el tancament de l'exercici 2021

1.    Definició d'activitat econòmica i entitat patrimonial.
2.    Amortitzacions. Immobilitzat material i Immobilitzat intangible de vida útil definida i indefinida. Ajustaments. Diferents qüestions a tenir en compte.
3.    Imputació temporal. La influència de la prescripció en aquest tipus d'ajustaments. La correcció d'errors comptables.
4.    La despesa fiscal per deteriorament del valor. Especial referència a la problemàtica amb els títols valors.
5.    Insolvències de crèdits.
6.    Despeses no deduïbles. Situació actual en la deduïbilitat de les despeses financeres.
7.    Substitució del valor comptable pel valor de mercat.
8.    Operacions vinculades.
9.    Compensació de bases negatives imposades. Acreditació d'aquestes. Problemàtica entorn de l'exercici de l'opció per a la seva aplicació (doctrina TEAC).
10.  Exempcions per doble imposició: dividends i transmissió de valors.
11.  Reserva de capitalització.
12.  Deduccions per incentius.
13.  Empreses de reduïda dimensió.
14. Altres qüestions d'interès.
Modalitat: Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:
Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona 
Streaming (zoom).  La sessió quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment. 
Per tenir accés a les gravacions i al material, cal formalitzar la inscripció amb anterioritat al dia de l'inici de la formació
Informació connexió zoom:  L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguir instruccions.
Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe. Un cop descarregat aneu al curs, dins la plataforma FORMACOGAC i seguiu les indicacions abans esmentades.
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Observacions: Aquesta jornada computa per Registre d'Assessors Fiscals
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac. 

Ponents

  1. Sr. Jordi Bertrán RiberaEconomista. Soci de Bertran Ribera Asesores SLP.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved