Impost de Societats. Curs pràctic

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 7, 14 i 21 de juny de 2022
Horari: De 10 h a 13 h 
Modalitat: Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:

-  Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
-  Streaming (zoom). 

La sessió quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment.

Programa:  1.  Qüestions introductòries de l'impost
      a. Natura i àmbit d'aplicació
      b. Fet Impossible
      c. Subjectes Passius i criteris de residència
      d. Determinació de la Base Imposable
      e. Imputació Temporal
2.   Amortitzacions
      a. Principis generals d'amortització
      b. Mètodes d'amortització
      c. Intangibles
      d. Leasings
      e. Supòsits especials d'amortització
3.   Deterioraments, Provisions i despeses no deduïbles
      a. Tractament de les insolvències i deteriorament de valors
      b. Provisions
      c. Despeses no deduïbles
4.   Regles de valoració especials
      a. Regla general i regles especials
      b. Tractament de les operacions entre parts vinculades
5.   Anàlisi de les exempcions en el cobrament de dividends i transmissió de participacions
6.   Anàlisi de la reserva de capitalització
7.   Esquema de liquidació de l'impost
8.   Anàlisi de les principals deduccions a l'IS
      a. Deduccions per evitar la doble imposició.
      b. Deduccions per al desenvolupament de determinades activitats
      i. R+D+i
      ii. Produccions cinematogràfiques
      iii. Creació ocupació
9.   Règim especial d'ERD
      a. Àmbit d'aplicació
      b. Llibertat d'amortització per creació d'ocupació
      c. Amortització d'elements nous
      d. Reserva d'anivellament

Informació connexió Zoom: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguir instruccions.Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe. Un cop descarregat aneu al curs, dins la plataforma FORMACOGAC i seguiu les indicacions abans esmentades. 
Durada: 9 hores
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Ángel Mª CenicerosSoci Àrea Fiscal. FLM Experts Legals i Comptables. Crowe Global Business

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved