Novetats en la Llei General Tributària i en matèria de pagaments en efectiu - Streaming

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data: 30 de novembre de 2021
Horari: De 10.00 h a 13.00 h 
Modalitat: Streaming. La formació només estarà disponible el temps que duri la sessió en directe.
Programa: Novetats en la Llei General Tributària i en matèria de pagaments en efectiu, recollides en la nova Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal.

1. Modificacions de la Llei General Tributària.
        1
.  Nova regulació dels recàrrecs per presentació extemporània de declaracions sense requeriment previ per part de l'administració.
        2.  Nova normativa en matèria d'interessos de demora a favor i en contra del contribuent.
        3.  Novetats en matèria de recaptació:
             1.3.1   Mesures cautelars.
             1.3.2   Llistats de morosos davant la Hisenda Pública.
             1.3.3   Recaptació en període executiu.
             1.3.4   Procediment per a exigir el deute en període executiu.
             1.3.5   Suspensió de l'execució de l'acte impugnat en via economico-administrativa.
       4.  Novetats en el procediment inspector:
            1.4.1   Entrades i registres en el domicili de l'obligat tributari.
            1.4.2   Termini de durada de les actuacions inspectores.
       5.   Novetats en el procediment sancionador:
            1.5.1   Reducció de les sancions.
            1.5.2   Infracció tributària derivada de sistemes informàtics irregulars.
            1.5.3   Termini per a iniciar el procediment sancionador.
       6.  Novetats relativa a la declaració de béns i drets a l'estranger.
       7.  Altres novetats.
2.    Modificacions del límit de pagaments i cobraments en efectiu.
       
2.1  Nous límits.
       2.2  Procediment sancionador.
       2.3  Noves reduccions a les sancions.
Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. Si hi ha documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Informació connexió zoom: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. 
Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Fernando BlázquezEconomista. Soci de l’Àrea de Procedimient Tributari de DWF-RCD

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved