ON LINE - Jornada sobre l'Impost de Societats

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Modalitat:  Formació on line en modalitat gravació. L'enregistrament de la sessió va tenir lloc el 5 de juliol de 2021. Es podrà visualitzar en qualsevol moment.
Programa:  -   Concepte i determinació de la base imposable
-   Imputació temporal. Inscripció comptable d'ingressos i despeses
-   Correccions de valor: amortitzacions
-   Correccions de valor: pèrdua per deterioració del valor dels elements patrimonials
-   Provisions i altres despeses
-   Operacions vinculades
-   Efectes de la valoració comptable diferent a la fiscal
-   Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d'entitats residents i no residents en territori espanyol
-   Reserva de capitalització
-   Compensació de bases imposables negatives
-   Incentius fiscals per a les entitats de reduïda dimensió:
-   Empreses de Reduïda Dimensió
-   Modificacions normativas para 2021: PGE 2021: Art 21 LIS
-   Real Decreto 1/2021. Modificacions instruments financers i ingresos
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. José Manuel Lizanda CuevasCap de l’equip regional d’inspecció de l'AEAT

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved