ON LINE - Novetats IRPF 2020

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col•legiats exercents, no exercents, empleats, col•laboradors, familiars dels col•legiats exercents.
Modalitat: ON LINE gravació efectuada el 13 i 14 d'abril del 2021. Disponible a partir del 16 d'abril
 Objectiu: Estudi de les novetats més destacades d'enguany i aprofitar per fer un repàs dels conceptes pràctics i més rellevants que poden generar més dubtes.

Marc general en el qual es va a desenvolupar la Campanya de Renda 2020, amb l'assentament del programa de RENTA WEB, de la mateixa manera que la informació comunicada amb les Dades Fiscals.

També s'analitzaran les qüestions que ha contestat la Direcció General de Tributs aquest any i les resolucions dictades pel Tribunal Econòmic Administratiu Central en recurs extraordinari d'alçada per a unificació de criteri i sentències en recurs de cassació per a la unificació de doctrina del Tribunal Suprem.
Durada: 4 hores
Programació:

- Marc general de la campanya d'IRPF 2020
- Gestió de l'Impost: terminis, calendari d'enviaments
- Novetats: normativa i model de Renda 2020
- Ratificació / modificació del domicili fiscal
- Servei RENØ (obtenció de el número de referència)
- Rectificació d'autoliquidacions i complementàries en Renda web
- Concepte de residència al contribuent
- Unitat familiar
- Exempcions
- Rendiments de la feina. Despeses deduïbles i reduccions
- Rendiments de capital immobiliari: nou tractament dels béns immobles. Especial referència als usdefruits sobre béns immobles
- Rendiments de capital mobiliari
- Rendiments d'activitats econòmiques. Despeses i reduccions
- Guanys i pèrdues patrimonials: extinció condomini
- Integració i compensació de rendes en la base general i en la de l'estalvi
- Aportacions a sistemes de previsió social
- Mínim personal, familiar i per discapacitat
- Tipus de gravamen. Escala autonòmica de Catalunya
- Deduccions de la quota íntegra: nova deducció autonòmica de percepció de rendes de la feina
- Deduccions autonòmiques de Catalunya
- Increment deducció despeses de guarderia
- Deduccions en la quota diferencial
- Obligació de presentar declaració

Fiscalitat COVID-19:

- Ingrés mínim vital
- Prestacions derivades d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs)
- Prestació extraordinària per cessament d'activitat
- Disponibilitat dels drets consolidats dels plans de pensions
- Rebaixa i / o ajornament de rendes de lloguer
- Reducció de el termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldos de dubtós cobrament
- Imputacions immobiliàries
- Reial Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre de mesures urgents de suport a el sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària (renúncia i revocació de renúncia a el règim d'estimació objectiva, personal assalariat, personal no assalariat, percentatge de reducció de caràcter general)
- Còmput termini reinversió en habitatge habitual i rendes vitalícies
- Donatius a el Tresor Públic per al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària
- Deducció per maternitat
- Deduccions per família nombrosa, monoparental i per descendents, ascendent i cònjuge discapacitat a càrrec

Documentació: Documentació estarà disponible a la plataforma.
Observacions: Aquesta jornada computa per Registre d'Assessors Fiscals.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac. 

Ponents

  1. Sra. Mª José Valdeolivas DoñateLlicenciada en Dret. Cap Secció IRPF de la Delegació Provincial de l'Agència Tributària de l'Estat

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved