Streaming - Fiscalitat per no residents

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Dates: 26 d'abril i 3 i 10 de maig a les 10.00h     
Horari: De 10.00 h a 13.30 h 
Modalitat: Streaming. Les sessions quedaran enregistrades i estaran disponibles a la plataforma posteriorment. Per tenir accés a les gravacions i al material, cal formalitzar la inscripció amb anterioritat al dia de l'inici de la formació. 
  El curs té com a objectiu oferir una visió general sobre la tributació a Espanya de totes aquelles persones i entitats no residents en territori espanyol que obtinguin rendes en el mateix i, per tant, puguin quedar subjectes a l'Impost sobre la rendes de No Residents (IRNR).
  En primer lloc es tractarà la problemàtica que més habitualment afecta a les persones físiques, com són els criteris per a la determinació de la residència fiscal, a la llum de la normativa interna, i la resolució dels conflictes de residència mitjançant els Convenis per a evitar la doble imposició. Els supòsits més controvertits, la posició de la AEAT i els exercicis d'entrada i de sortida seran objecte de revisió.

Igualment, seguint la tributació de les persona físiques, s'exposaran uns certs aspectes clau de la normativa espanyola vinculats a la mobilitat de treballadors i canvi de residència, com són el denominat règim “Beckham”, l'exempció per treballs realitzats a l'estranger i el gravamen de plusvàlues per canvis de residència fiscal.

Finalment, s'oferirà també una aproximació a la tributació en territori espanyol de totes les persones físiques i jurídiques que mantenen relacions econòmiques a Espanya i obtenen rendes en territori espanyol, a la llum de la normativa interna del IRNR i de les Directives comunitàries que han estat incorporades al nostre ordenament jurídic, així com del Model de Conveni bilateral de l'OCDE, en relació amb aquelles rendes més habituals, com els dividends, interessos, cànons, guanys de capital i les rendes derivades de les activitats professionals per compte propi i aliè.
Programa: 1a. sessió 
Impost sobre la renda de les persones físiques/impost sobre la renda de no residents
• Residència Fiscal: Societats /Persones Físiques
• Obligació personal i obligació real
• Impost sobre el Patrimoni
• Convenis doble imposició. Mètodes de correcció de la doble imposició.

2a. sessió
Persones jurídiques i entitats estrangeres
• Aspectes generals
• Societats, Filials i Sucursals

Tributació de les rendes obtingudes a Espanya
• Amb establiment permanent
• Sense establiment permanent

3a. sessió

Persones físiques
Treballadors impatriats 
- Règim fiscal impatriats (art. 9.5 de la Llei de l'IRPF)
- Règim opcional per a residents de la Unió Europea

Treballadors expatriats
- Determinació de la residència fiscal, aplicació de l'IRPF o del IRNR
- Tributació dels rendiments del treball obtinguts a l'estranger en els convenis de Doble Imposició.

Treballadors que continuen sent residents a Espanya malgrat el seu desplaçament
- L'exempció dels rendiments de treball percebuts per treballs realitzats a l'estranger (art. 7p de la Llei de l'IRPF)
- Dietes exceptuades de gravamen
- Règim d'excessos
- Persones que es desplacen per motius laborals a un paradís fiscal.

Treballadors que perden la residència fiscal a Espanya a conseqüència del seu desplaçament
- Imputacions de renda per canvi de residència i impostos de sortida
- Treballadors desplaçats a un paradís fiscal: la residència fiscal estesa i les seves
conseqüències.
• - Gravamen de les plusvàlues per canvi de residència de les persones físiques.
Informació connexió zoom: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. 
Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Iñaki Silva VergaraSoci de DWF-Rousaud Costas Duran, S.L.P
  2. Sr. Manel PérezSoci de DWF-Rousaud Costas Duran, S.L.P
  3. Sr. Alejandro CapdevilaSoci de DWF-Rousaud Costas Duran, S.L.P

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved