Streaming - Impost de Succesions i Donacions a Catalunya

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: 23 de març de 2021, de 16:00 h a 20:00 h 
Modalitat: Streaming. La jornada només estara disponible el temps que duri la sessió en directe.
Programa:
 • Normativa aplicable.
 • El fet imposable i supòsits de no subjecció.
 • L'obligació tributària: obligació personal i obligació real.
 • Abast de la cessió del tribut i els punts de connexió.
 • Les transmisssions per causa de mort: regles especials de liquidació, la determinació de la base imposable i les presumpcions legals.
 • Els grups de parentiu, la parella estable, les relacions de convivència d'ajuda mútua i les relacions paterno-filials de fet.
 • Les reduccions de la base imposable en les transmissions mortis causa.
 • La tarifa, la quota i la seva possible bonificació.
 • Les transmissions intervivos: la donació i altres figures jurídiques.
 • L'acumulació de donacions.
 • Les reduccions de la base imposable.
 • La tarifa reduïda per les donacions.
 • Altres qüestions d'interès. 

Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.
Informació connexió ZOOM

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

Podeu accedir a traves de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació.

Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació.

Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllç:

https://zoom.us/client/latest/zoominstaller.exe


Ponents

 1. Sr. Lluís Camps SaguéCap del Servei de Gestió Tributària ATC-Girona

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved