ON LINE - Impacte del COVID-19 en el Impost de Societats de 2019 i 2020

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Modalitat:  Formació on line en modalitat gravació. Es podrà visualitzar en qualsevol moment
Durada: La formació consta d'1 video de durada aproximada de 2 hores. Enregistrada el  22 de juny de 2020.
Introducció: En aquesta sessió es farà un repàs dels aspectes més significatius per a la presentació d’una declaració correcta i també s’aborardarà l’impacte que provocat per l’estat d’alarma del COVID-19.
Programa: -  Concepte i determinació de la base imposable
-  Imputació temporal. Inscripció comptable d'ingressos i despeses
-  Correccions de valor: amortitzacions
-  Correccions de valor: pèrdua per deterioració del valor dels elements patrimonials
-  Provisions i altres despeses
-  Regla general i regles especials de valoració en els supòsits de transmissions lucratives i societàries
-  Operacions vinculades
-  Efectes de la valoració comptable diferent a la fiscal
-  Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d'entitats residents i no residents en territori espanyol
-  Reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles
-  Reserva de capitalització
-  Compensació de bases imposables negatives
-  El tipus de gravamen
-  Deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica
-  Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals
-  Deduccions per creació d'ocupació
-  Deducció per creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat
-  Normes comunes a les deduccions previstes en aquest capítol
-  Incentius fiscals per a les entitats de reduïda dimensió:
-  Àmbit d'aplicació. Xifra de negocis
-  Llibertat d'amortització
-  Amortització dels elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries i de l'immobilitzat intangible
-  Pèrdues per deterioració dels crèdits per possibles insolvències de deutors
-  Reserva d'anivellament de bases imposables
Servei de consultes: En cas que tingueu consultes sorgides un cop visualitzada la sessió, les podeu fer arribar a través de correu electrònic a formacogac@gestors.cat.
El recull de respostes es publicaran a l’Àrea Privada, a la secció de documentació i us informarem a través del vostre correu electrònic. 

Documentació: La documentació està disponible a la plataforma, un cop es faci la inscripció.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. José Manuel Lizanda CuevasCap de l’equip regional d’inspecció de l'AEAT

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved