Streaming - Successions i donacions: aspectes tributaris. Silvia Cano

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 14 i 21 de setembre de 2020
Horari: De 10 h a 14 h 
Modalitat: Streaming. La visualització de la jornada només estarà disponible el temps que duri la sessió en directe
Programa Segona Part: 

REGULACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS A CATALUNYA. ANÀLISI DE LA DARRERA JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA
Dra. Silvia Cano Arteseros
, inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya

1.  MARC NORMATIU I D’APLICACIÓ DELS TRIBUTS CEDITS. COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

2.  L’HERÈNCIA I LES ADQUISICIONS GRATUÏTES PER CAUSA DE MORT
     
1. Concepte.
             a. Herència, llegat i altres títols successoris
             b. Contractes d’assegurances
      2. Supòsits de no subjecció
      3. Data de meritació
      4. Contribuents. Obligats tributaris
      5. Base imposable
             a. Determinació de la base imposable
             b. Regles de liquidació: efectes de la partició de l’herència
             c. La renúncia i els seus efectes
             d. Assegurances de vida
      6. Base liquidable: reduccions
      7. Càlcul de la quota
             a. Quota íntegra
             b. Càlculs especials. La nua propietat
      8. Deducció de la quota. Doble imposició internacional
      9. Competència

3.  LA DONACIÓ I LES ADQUISICIONS GRATUÏTES ENTRE VIUS
      1. Fets subjectes
             a.  La donació en general
             b.  Altres negocis jurídics gratuïts entre vius
             c.  Donacions especials
       2.  Data de meritació
       3.  Contribuents. Obligats tributaris
       4.  Base imposable
             a.  Determinació de la base imposable
             b. Regles de liquidació
       5.  Base liquidable: reduccions
             a. Legals
             b. Altres beneficis fiscals
        6.  Càlcul de la quota
             a. Quota íntegra
             b. Càlculs especials. La nua propietat
       7.  Competència

4.  ESTIÓ DE L’IMPOST. ASPECTES FORMALS
       1.  Tramitació prèvia a la liquidació de l’herència
       2.  Models d’autoliquidació de l’impost
             a.  Especificitat de cada model
             b.  Dades a incorporar
       3. Termini de presentació
             a.  Presentació voluntària
             b.  Recàrrecs
             c.  Pròrroga del termini de presentació (modalitat successions)
             d.  Suspensió del termini de presentació (modalitat successions) 
        4. Pagament de la quota tributària
              a.  Lloc
              b.  Forma
              c.  Fraccionaments i ajornaments
              d.  Liquidació parcial
              e.  Supòsits especials de pagament
                       i.   Amb diners de l’herència
                       ii.  Amb el lliurament de béns culturals
                       iii. Amb el lliurament de béns immobles de l’herència
        5.  Presentació de l’autoliquidació i documentació complementària

5.  ANÀLISI DE LA DARRERA JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA SOBRE L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Informació connexió streaming: La visualització de la jornada només estarà disponible el temps que duri la sessió en directe.

Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació.

Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. 

Seguiu les instruccions publicades a l'apartart "documents"

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

Utilitzeu el navegador Chrome i surt el missatge: "Actualitzar Flash Player" al carregar el video, s’ha de donar permís per executar el contingut al navegador.

El procés és el següent:
Clicar a l’icona superior d’Informació. 
-Flash Player: Permetre sempre en aquest lloc.
-Després clicar al botó Carrega de nou.
*Podeu accedir al manual d'instruccions publicat a la secció "Ajuda" o a l'apartat "documents" del curs 
Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Dra. Silvia Cano Arteseros Coordinadora de programes de prevenció i reducció del frau fiscal

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved