Streaming - L'impost sobre Activitats Econòmiques i les plusvàlues. Curs pràctic

Informació del curs
Fiscal

  Es tractarà la situació actual de la Plusvàlua a la vista de les Sentències del Tribunal Constitucional d’11 de maig de 2017 i de 31 d’octubre de 2019, i la posterior jurisprudència de Tribunal Suprem 
Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 6, 13, 20 i 27 de febrer de 2020 
Horari: De 10 h a 14 h 
Durada: 16 hores
Introducció: L'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i la «plusvàlua municipal» són dues dels principals tributs municipals. Malgrat això, el primer continua sent avui dia, gairebé trenta anys després de la seva implantació, un gran desconegut i, el segon, s'ha vist sacsejat pels efectes de la crisi del mercat immobiliari i pels recents pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem.
Objectius:   El present curs pretén, des d'un enfocament eminentment pràctic, donar a conèixer el funcionament de l'IAE, posant l'accent també en aquelles obligacions formals que fins i tot han de complir els subjectes passius exempts del pagament del mateix per a evitar la imposició de qualsevol mena de sanció tributària, així com repassar l'evolució de la jurisprudència sobre la «plusvàlua municipal» per a exposar com hem arribat fins a aquesta situació, resumint els criteris jurisprudencials fixats pel Tribunal Suprem en la matèria des de la seva Sentència de 9 de juliol de 2018 
Programa: 1.   Regulació legal de l’IAE.
2.   Naturalesa jurídica.
3.   El fet imposable:  
      3.1.- Supòsits de subjecció.  
      3.2.- Supòsits de no subjecció.
      3.3.- Bonificacions. 
4.   Els subjectes passius.
5.   Determinació de la quantia de la prestació tributària i liquidació de l’impost. 
      5.1.- Quotes tributàries de l’IAE: Quotes municipals, provincials i nacionals.
      5.2.- Determinació de les quotes tributàries:
                5.2.1.- Les Tarifes de l’impost. 
                5.2.2.- El coeficient de ponderació determinat en funció de l’import de la xifra neta de negocis del subjecte passiu 
                5.2.3.- Coeficient de situació o escala de coeficients de situació.
                5.2.4.- El recàrrec provincial de l’article 134 del TRLRHL.
      5.3.- Les bonificacions obligatòries i potestatives aplicables sobre les quotes de l’impost.  
6.   Període impositiu i meritament de l’impost. 
7.   La gestió de l’impost: gestió censal i gestió tributària de l’IAE.
8.   Les regles contingudes en les Instruccions del Reial Decret Legislatiu 1175/1.990.
9.   Cas pràctic final.

La situació actual de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (la plusvàlua municipal) 
1.   La Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig, i les seves interpretacions.
2.   La posterior interpretació del Tribunal Suprem a la seva Sentència de 9 de juliol de 2018.
3.   La inexistència d’un augment de valor del terreny i la impossibilitat de liquidar el tribut. 
4.   Càrrega de la prova.
5.   Mitjans probatoris aplicables.
6.   Altres cassos especials. 
7.  La recent Sentència del Tribunal Constitucional de 31 d’octubre de 2019. Inconstitucionalitat també en aquells casos en els quals la quota tributaria resultant d’aplicar les regles de càlcul de l’impost es menga l’increment de valor obtingut pel subjecte passiu amb motiu de la transmissió.

Nota informativa: Si teniu consultes sobre aquest tema, les podeu fer arribar per correu electrònic a formacogac@gestors.cat i les respondrem durant la sessió 
Informació connexió streaming:

La visualització de la jornada només estarà disponible el temps que duri la sessió en directe

Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. 

Seguiu les instruccions publicades a l'apartart "documents"

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

Utilitzeu el navegador Chrome i surt el missatge: "Actualitzar Flash Player" al carregar el video, s’ha de donar permís per executar el contingut al navegador.

El procés és el següent:
Clicar a l’icona superior d’Informació. 
-Flash Player: Permetre sempre en aquest lloc.
-Després clicar al botó Carrega de nou.
*Podeu accedir al manual d'instruccions publicat a la secció "Ajuda" o a l'apartat "documents" del curs

Documentació: Si es disposa de documentació, estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Luis Miguel Cantero GarcíaInspector d'Hisenda Municipal

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved