Girona. Impost de successions - donacions.

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents, no exercents, empleats, col·laboradors, familiars dels col·legiats exercents. Persones alienes al Col·legi.
Dates: 12 de novembre de 2019
Horari: 16:00h a 19:30h
Lloc: Hotel Ultonia
Gran Via Jaume I, 22
17001 Girona
Durada: 3 1/2 hores. 
Programa:
 • El fet imposable i supòsits de no subjecció.
 • L'obligació tributària: obligació personal i obligació real.
 • Abast de la cesió del tribut i els punts de connexió.
 • Les transmissions per causa de mort: regles especials de liquidació, la determinació de la base imposable i les presumpcions legals.
 • Els grups de parentiu, la parella estable, les relacions de convivència d'ajuda mútua i les relacions paterno-filials de fet.
 • Les reduccions de la base imposable en les transmissions mortis causa.
 • La tarifa, la quota i la seva possible bonificació.
 • Les transmissions intervivos: la donació i altres figures jurídiques.
 • L'acumulació de donacions.
 • Les reduccions de la base imposable.
 • La tarifa reduïda per les donacions.
 • Altres qüestions d'interès.
Documentació: La documentació es lliurarà a l'entrada de la sala el mateix dia de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

 1. Sr. Lluís Camps SaguéCap del Servei de Gestió Tributària ATC-Girona

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved