Curs pràctic IRPF: qüestions pràctiques

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates:

4, 11, 18 de febrer de 2020 Sessió ajornada: 25 de de febrer de 2020

Nova data de realització: 3 de març de 2020

Horari: De 10 h a 14 h
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Pl. Urquinaona 6, 6a. planta   Barcelona
Durada: 16 hores
Programa: IRPF (I). Naturalesa, objecte i àmbit d’aplicació. Aspectes materials. Aspectes personals. Aspectes temporals. Base imposable.

IRPF (II). Rendiments del treball. Rendiments capital immobiliari. Rendiments capital mobiliari. Rendiments activitats econòmiques. Guanys i pèrdues patrimonials. Regles especials de Valoració. 

IRPF (III). Imputació de rendes. Institucions d’inversió col·lectiva. Integració i compensació de rendes. Mínim personal i familiar. Determinació de la renda. Base liquidable.

IPPF (IV). Càlcul de l’impost. Quota íntegra estatal. Quota íntegra estatal. Deduccions. Gravamen autonòmic o complementari. Quota diferencial. Tributació familiar.

IRPF (V). Gestió de l’impost. Declaracions. Retencions i ingressos a compte. Pagaments fraccionats. Liquidacions provisionals. Obligacions formals. Infraccions i sancions. 

IPPF (I). Naturalesa i àmbit d’aplicació. Fet Imposable. Béns i drets exempts. Subjecte passiu. Base imposable. Concepte i règims de determinació. La taxació pericial. 

IPPF (II). Béns immobles. Béns i drets afectes a activitats empresarials o professionals. Dipòsit a comptes. Valors representatius de cessió a tercers de capitals propis. Valors representatius de la participació a fons propis de qualsevol entitat.

IPPF (III). Assegurances de vida i rendes temporals i vitalícies. Joies, pells, vehicles, embarcacions, aeronaus, objectes d’art i antiguitats. Drets reals, concessions administratives, drets derivats de la Propietat Intel·lectual i Industrial. Opcions contractuals. D’altres béns i drets de contingut econòmic. Valoració de deutes.

IPPF (IV). Base liquidable i meritació de l’impost. Quota íntegra i el seu límit. Impostos satisfets a l’estranger. Bonificacions de la quota a Ceuta i Melilla. Gestió de l’impost. Infraccions i sancions.
 
Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

 

Ponents

  1. Dr. Jordi AltayóDoctor en Economia Financera i Comptabilitat, gestor administratiu, advocat, economista, llicenciat ADE., auditor, censor jurat de comptes, MBA, professor de la UB, UPF i de la UPC

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved