Com afrontar una inspecció fiscal: tècniques. Curs pràctic

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 6 de novembre de 2019
Horari: De 10 h a 14 h 
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Pl. Urquinaona 6, 6è. Barcelona
Durada: 4 hores
Programació: El procediment d’inspecció tributària té una regulació específica a la Llei General Tributaria a la que s’ han de sotmetre’s tant el contribuent com la inspecció i el coneixement del citat procediment, especialment l’incompliment del que s’hi estableix, pot tenir conseqüències notables en el resultat del mateix. El resultat final d’una inspecció és la combinació d’una pluralitat de factors, però conèixer els drets del contribuent, les facultats de la inspecció i el procediment, asseguren la obtenció d’un millor final.
 
  -  Quina documentació pot sol·licitar la inspecció al contribuent?
 
  -  Quin termini té la inspecció per finalitzar el procediment?
 
  -  Pot guanyar el contribuent la prescripció si el procediment supera el termini legalment establert?
 
  -  Quins beneficis s’obtenen amb la conformitat del contribuent amb la liquidació que li practica la inspecció? Podem recórrer els contribuents les liquidacions en tots dos casos?
 
Programa
1.    Introducció.
2.    Quines facultats té la inspecció d’Hisenda? Anàlisis del que pot sol·licitar la inspecció i, si es possible, la entrada a la oficina o local de negoci i al domicili del contribuent.
3.    Quines conseqüències té la firma de les diligencies i de les actes? S’analitzaran els diferents documents de les actuacions inspectores.
4.    Quins tipus d’actes poden firmar-se en una inspecció? Anàlisis de la tramitació dels diferents tipus d’actes, les conseqüències de la seva firma i la possibilitat d’impugnar les liquidacions que d’elles deriven.
5.    Com es tramita un procediment d’inspecció? S’analitzarà amb detall les diferents fases del procediment i les conseqüències del seu incompliment.
6.    En què consisteixen les mesures cautelars que pot adoptar la inspecció?
7.    Quant pot durar un procediment inspector? És un punt fonamental del procediment ja que la superació del termini pot portar a la prescripció a favor del contribuent
Documentació: La documentació es facilitarà un cop finalitzada la formació.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Jorge Sarró RiuDirector del departament de dret Fiscal de DWF-RCD. Inspector de Finances de l’Estat en excedència.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved