Curs pràctic d'IVA: qüestions pràctiques

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 26 de setembre i 3 d'octubre de 2019
Horari: 10.00 h a 14.00 h
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Pl. Urquinaona 6, 6è. Barcelona
Durada: 8 hores
Programa: - 1a. sessió

REGLES DE LOCALITZACIÓ DELS LLIURAMENTS DE BÉNS I LES PRESTACIONS DE SERVEIS
  I.- EB, PS i les seves regles de localització
     1.  Lliuraments de béns (EB)

         -  Definició d'EB. Consideracions generals
         -  EB sense expedició o transporti
         -  EB amb expedició o transporti
         -  EB amb instal·lació o muntatge
         -  EB d'immobles
         -  Règim de vendes a distància
     2.  Prestacions de serveis
         -  Definició de Pg. Consideracions generals
         -  Conceptes especials. Supòsits controvertits: agrupacions d'empreses; serveis entre centrals i sucursals. Retribucions en espècie en relacions laborals; indemnitzacions i obligacions de no fer
         -  Comerç internacional de les prestacions de serveis. Establiment permanent i regles especials de localització

L'IVA EN EL COMERÇ INTERNACIONAL. TRANSACCIONS INTRACOMUNITÀRIES I COMERÇ EXTERIOR O AMB TERCERS PAÏSOS
   I.- El comerç internacional en l'IVA
      1.  Comerç intracomunitari

         -  Consideracions generals
         -  Adquisicions intracomunitàries de béns (AIB). Subjecció; definició de AIB; localització de les AIB, exempcions; operacions assimilades
         -  Lliuraments intracomunitaris de béns (EIB)
         -  Obligacions formals
      2.   Comerç internacional
         -  Importacions. Operacions assimilades. Exempcions
         -  Règims suspensius duaners
         -  Exportacions. Operacions assimilades

- 2a. sessió 

EL DRET A LA DEDUCCIÓ. RÈGIMS DE DEDUCCIÓ: SECTORS DIFERENCIATS; PRORRATA GENERAL I PRORRATA ESPECIAL. REGULARITZACIÓ BÉNS D'INVERSIÓ
   I.- Dret a la deducció
        1.  Requisits generals del dret a la deducció

          -  Quotes deduïbles
          -  Requisits subjectius
          -  Destinació dels béns i serveis adquirits
          -  Afectació a l'activitat empresarial
          -  Quotes excloses del dret
          -  Requisits formals del dret a deduir
          -  Naixement i exercici del dret
       2.  Realització d'operacions limitatives del dret a deduir
          -  Consideracions generals
          -  Sectors diferenciats d'activitat
          -  Prorrata general
          -  Prorrata especial
          -  Regularitzacions per béns d'inversió
        3.   Deduccions de quotes suportades amb anterioritat a l'inici de les activitats
Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. Si hi ha documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Jordi Bertrán RiberaEconomista i soci director del Gabinet García Hoffmann- Bertran Asesores SLP

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved