GIRONA. IMPOST DE SOCIETATS

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a:

Col·legiats exercents i no exercents, i empleats, familiars i col·laboradors de col·legiats exercents

Dates: 12 de juny de 2018
Horari: de 16:00h a 19:00h
 Lloc Hotel Ultonia
Av. Jaume I, 22
17001 - GIRONA
Observacions: Aquesta jornada computa pel Registre d'Assessors Fiscals
Durada: 3 hores
Programació:

Anàlisi de passius i actius i impacte fiscal, en particular els comptes corrents amb socis i partides pendents d'aplicació.

Beneficis i opcions fiscals no aplicats en termini voluntari de declaració.

 • Errors reformulació de comptes anuals.
 • Reserva de capitalizació.
 • Reconoixement d'ingressos i despeses.
 • Comptabilizació d'ingressos: IVA no esmentat en contracte, reconoixement d'ingressos.
 • Requisits per a la deduïbilitat de les despeses.
 • Deterioraments i reversió.
 • Amortitzacions, en particular ERD.
 • Reserva d'anivellament.
 • Reducció de rendes de determinats actius intangibles.
 • Classificació i valoració instruments financers en PIMES.
 • Exempció sobre dividents i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d'entitats residents i no residents en territori espanyol.   
 • Provisions.
 • Subvencions.
 • Operacions societat/soci.
 • Compensació de BINS de períodes anteriors.
 • Deduccions per creació d'ocupació.
Documentació: La documentació s'entregarà als assistents el mateix dia de la jornada a l'entrada de la sala. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

 1. Sr. José Manuel Lizanda CuevasCap de l’equip regional d’inspecció de l'AEAT

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved