Conferència sobre la Llei de Segona Oportunitat (videoconferència Girona)

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 26 de març de 2019
Horari: De 16.30 h a 19 h 
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
C/ Sta. Eugènia, 11 1er. B
Girona
Servei videoconferència
Programa:

Aquesta Llei introdueix la regulació d'un mecanisme de segona oportunitat per a persones físiques (empresaris o no), per això es basa en la Llei Concursal que al mateix temps reforma. Portant a terme un procediment dividit en dues fases una prèvia davant notari, i en cas de fracàs d'aquesta, una segona Judicial, pel qual després d'una liquidació de la situació d'insolvència el deutor pugui arribar a quedar exonerat del pagament dels deutes.

Aquesta és la gran novetat, la introducció en el nostre ordenament jurídic del benefici de l'exoneració del passiu insatisfet, possibilitant així la no aplicació del que estableix l'article 1911 Codi Civil pel qual el deutor era perseguit pels seus deutes responent amb el seu patrimoni present i futur (principi de responsabilitat universal),  fins i tot un cop mort via reclamació al seu cabal hereditari.
Es tracta d'una Llei que té el seu origen anàleg als Estats Units i en altres països europeus. És de gran calat en situacions de crisi, afavorint no només al deutor a lliurar-se del passiu insatisfet, sinó a la societat en general, ja que permet reincorporar al deutor, al mercat laboral sense "motxilles", i per tant contribuint al règim de seguretat social, al règim tributari, i en fi, reinvertint-lo econòmicament.

Tot i néixer al febrer de 2015, és en l'actualitat quan es veuen els seus primers resultats, fent possible en aquest moment una valoració crítica de la mateixa, observant les seves grans possibilitats encara no explotades.

És moment de donar a conèixer les seves possibilitats, per a molts encara confuses, com l'eliminació fins i tot dels deutes amb les administracions públiques (Hisenda i Seguretat Social) o possibilitar de forma indirecta la funció de la dació en pagament, no aconseguida amb les entitats financeres . 
Aconseguint així quatre anys després de la seva publicació les fites que d'aquesta s'esperen

Programació: 
1.   Què és l'anomenada Llei de Segona Oportunitat?
      Breu referència a l'exposició de motius, referència a Lleis d'altres països i la seva major utilització.
2.   Diferència entre reestructuració d'un deute i la remissió de la mateixa via exoneració del passiu insatisfet després d'un procediment de concurs consecutiu.
3.   Qui es pot acollir a la Llei de Segona Oportunitat.
      Persones físiques (empresaris o no)
      Requisits que han de complir
4.   Fases de la Llei de Segona Oportunitat
       4.1.  Primera fase extrajudicial:
               S'inicia amb:
               AEP davant Notari
               AEP davant Registre Mercantil
               Intervenció del Mediador Concursal
               Finalització sense acord.
      4.2.  Segona fase Judicial o de Concurs Consecutiu:
               Determinació jutjat competent (Primera Instància o Mercantil)
               Conseqüències del Concurs (especial referència a la liquidació) (habitatge habitual)
               Béns inembargables
               Pla de pagaments en cinc anys
               Exoneració judicial del Passiu insatisfet
               Especial referència als deutes de caràcter públic

Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. Si hi ha documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.


Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved