MÒDULS. Ordre HAC/1624/2018 de 27 de desembre, pel qual es desenvolupen per l'any 2019 el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i el règim especial simplificat de l'IVA.

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents, no exercents, empleats, col·laboradors, familiars dels col·legiats exercents. Persones alienes al Col·legi.
Dates: 4 de març de 2019
Horari: 16:00h a 20:00h
Lloc: Hotel Ultonia
Gran Via Jaume I, 22
17001 Girona
Durada: 4 hores
Programació:
 1. Introducció. Estructura de l'Ordre i novetats per l'exercici 2019.
 2. Règim transitori aprovat pel RDL 27/2018 de 28 de desembre, per el que s'adapten determinades mesures tributàries en matèria tributària i casdastral. Termini de renúncies i revocacions.
 3. Anàlisi de la legislació amb incidència en les principals qüestions dels requisits per aplicar mòduls.
  • Activitats incloses. Activitats accessòries. Coordinació amb altres règims especials.
  • Renúncia. Forma i efectes de la renúncia.
  • Revocacions. Forma i efectes de la revocació.
  • Magnituds excloents per volum d'ingressos, compres, rendiments íntegres que corresponguin a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura quan el destinatari és un empresari o professional, magnituds específiques, activitats desenvolupades fora del TAI.
 4. Efectes de l'exclusió. Apectes comuns a les exclusions, Repercussions tributàries en les actuacions de comprovació. Altes i baixes simulades per evitar exclusions. Subcontractacions.
 5. Incidències en el càlcul del rendiment net en estimació objectiva i règim simplificat.
 6. Repercussions tributàries en les actuacions de comorovació a entitats mercantils i persones físiques amb activitat econòmica sobre empresaris persones físiques en estimació objectiva i règims especials de l'IVA.
 7. Facturació superior o inferior a les ràtios del sector: compres/ vendes/ personal/ altres mòduls. Unitats de negoci en l'estimació objectiva de l'IRPF i els règims fiscals. Anàlisi de la problemàtica fiscal.
 8. Conclusions.
Documentació: La documentació es lliurarà a l'entrada de la sala el dia de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

 1. Sra. Araceli Langarita MarínTècnic d'Hisenda. Departament de Gestió Tributària.. Delegació d'Hisenda de Girona

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved