ON LINE - Comptabilitat financera bàsica

Informació del curs
Comptable

Dirigit a: Col·legiats exercents, no exercents, empleats, col·laboradors i familiars dels col·legiats exercents.
Modalitat: Formació on line en modalitat gravació. La gravació va tenir lloc durant el mes de febrer de 2021. Es podrà visualitzar en qualsevol moment. Consta de 4 videos i documentació.
Programació:  1.    Conceptes fonamentals 
1.1.  Concepte de comptabilitat
1.2.  Objectius de la comptabilitat
1.3.  Tipus de comptabilitat
1.4.  La planificació comptable
1.5.  La normalització comptable

2.    El patrimoni empresarial 
2.1.  Concepte de patrimoni 
2.2.  Composició del patrimoni
2.3.  Elements patrimonials
2.4.  Compte 
2.5.  Massa patrimonial

3.    Inventari i balanç de situació 
3.1.  Concepte d’inversió
3.2.  Claus d’inventaris
3.3.  Fases de l’inventari
3.4.  Estructura de l’inventari 
3.5.  Balanç de situació 
3.6.  Diferències entre inventari i balanç de situació

4.    Les Operacions comptables 
4.1.  Fonts d’informació 
4.2.  Teoria del càrrec i l’abonament
4.3.  La partida doble
4.4.  Llibre diari
4.5.  Terminologia dels comptes
4.6.  Resum de processos comptables

5.    Balanç de comprovació 
5.1.  Finalitat 
5.2.  Periodicitat
5.3.  Estructura
5.4.  Fonts de dades

6.    Compte de pèrdues i guanys 
6.1.  Compres 
6.2.  Despeses
6.3.  Vendes i ingressos
6.4.  Altres guanys i pèrdues

7.    Balanç I 
7.1.  Comptes de tresoreria
7.2.  Existències 
7.3.  Proveïdors, creditors, clients i deutors 
7.4.  Efectes comercials 
7.5.  Comptes de personal 

8.    Balanç II 
8.1.  Hisenda Pública 
8.2.  Comptabilitat de l’Impost de Societats 
8.3.  Comptabilitat de l’IVA. Valors Mobiliaris. Immobilitzat. Inversions financeres i endeutament 

9.    Balanç III 
9.1.  Personificació 
9.2.  Emprèstits i emissions 
9.3.  Fons propis 
9.4.  Capital 
9.5.  Altres recursos propis 

10.    Cas pràctic 
10.1.  Diari. Major 
10.2.  Balanç comprovació 
10.3.  Suma i saldos 
10.4.  Inventari
10.5.  Compte de pèrdues i guanys  
10.6.  Balanç de situació 
Documentació: Les sessions aniran reforçades amb exercicis previs que es desenvoluparan el dia de la sessió. 
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Dr. Jordi AltayóDoctor en Economia Financera i Comptabilitat, gestor administratiu, advocat, economista, llicenciat ADE., auditor, censor jurat de comptes, MBA, professor de la UB, UPF i de la UPC

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved