Aspectes comptable a les PIMES: arrendaments, inversions immobiliàries i operacions societàries. Curs pràctic

Informació del curs
Anul·lat!Aquesta activitat està anul·lada, per més informació contacta amb el col·legi.
Comptable

  Curs pràctic sobre els aspectes comptables de:
   - Els arrendaments i  altres operacions annexes als lloguers.
   - Les Edificacions i les Inversions Immobiliàries.
   - Les operacions societàries més habituals en les pymes
 
Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 19 i 26 de març de 2020
Horari: De 9.30 h a 14.30 h
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Pl. Urquinaona 6, 7è. Barcelona
Durada: 10 hores
Introducció: Aquestes dues sessions abordaran la problemàtica comptable que el professional ha de resoldre en l'àmbit de les Pimes.

D'una banda, els contractes de lloguer actualment presenten clàusules molt diverses (opcions de compra, rendes escalonades, manques de rendes, incentius al lloguer, pròrrogues condicionades, penalitzacions, etc.) que han de ser considerades per al seu adequat tractament.

Igualment, les operacions immobiliàries estan d'actualitat i el ventall de transaccions que el professional ha de resoldre és molt variat (catalogació com a existències o com a immobilitzat, diferents modalitats d'adquisició, formació del cost de l'edificació, canvis d'ús, diferents operacions per a la baixa en balanç,…).

Finalment, la recent Resolució del *ICAC de 5/3/2019 que ha entrat en vigor el 1/1/2020 (encara que contempla la seva aplicació retroactiva) regula moltes de les operacions societàries habituals en pimes, que el gestor ha de conèixer per a donar l'encertat assessorament als seus clients.
Objectius:  Que els professionals assistents puguin conèixer el tractament comptable encertat de les operacions objecte d'aquest curs, estar al dia de recents novetats en matèria de comptabilitat i resoldre les qüestions que els puguin plantejar els seus clients sobre aquestes matèries
Programa: ARRENDAMENTS
     1.  Arrendaments, drets d'ús, cessions gratuïtes o retribuïdes, lloguers *INTRAGRUPO, …: PGC2008  versus PGC1990 i *NIIF 16. 
     2.  Quins criteris han de considerar-se per a la *clasificacion de l'arrendament?: operatiu / financer.
     3.  Cas d'arrendament de terrenys i construccions: en conjunt o per separat.
     4.  Singularitats de l'arrendament operatiu:
            a.  Per a l'arrendatari: base de repartiment de les quotes, costos inicials, incentius rebuts, etc.
            b.  Per a l'arrendador: criteri de reconeixement dels ingressos, els costos directes inicials, deterioració, amortització, etc.
     5.  Detalls dels arrendaments financers:
            a.  Per a l'arrendatari: valoració de l'actiu, valor present del deute, reconeixement de la despesa financera, base i període d'amortització, pagament de les quotes, etc.
            b.  Per a l'arrendador: import del dret de cobrament, els costos de la negociació i contractació, imputació de l'ingrés financer, etc.
     6.  Els arrendadors fabricadors/distribuïdors de l'actiu cedir en ús: venda i/o arrendament
     7.  *LEASE-*BACK
     8.  Operacions i situacions especials: pròrrogues, negocis estacionals, incentius, períodes de carència, entre altres.
     9.  Casos d'empreses i exemples il·lustratius.

LES CONSTRUCCIONS I LES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES: aspectes controvertits
     1.  On classificar certs actius en el balanç? La complexa catalogació comptable dels immobles i la seva transcendència tributària
     2.  Formen part del preu d'adquisició tots els pagaments contingents?
     3.  Quins costos si/no són activables? Regles particulars per a formar el cost de les edificacions.
     4.  Com tractar les reparacions, substitucions, millores,  renovacions…
     5.  El registre de les baixes en inventari (dació en pagament, expropiació, donació, sinistres i possibles compensacions d'assegurances, etc.).
     6.  Desenvolupament de casos pràctics d'operacions de:
            i.  Adquisició, donació, permuta, subvenció, aportació no dinerària de socis
            *ii.   Costos de desmantellament, rehabilitació de terrenys i similars.
            *iii.  Capitalització d'interessos, desglossament per components
            *iv.  Amortització i deterioració. 
     7.  Com actuar davant canvis d'ús o utilització parcial d'immobles
     8.  La venda de construccions i inversions immobiliàries
     9.  El lloguer d'immobles, amb/sense opció de compra

OPERACIONS SOCIETÀRIES EN PIMES:
     1.   Patrimoni net, capital comptable i capital mercantil. Constitució de societats: diferents sistemes de fundació, les aportacions no dineràries, situacions transitòries de finançament, tipus d'accions i participacions socials, prestacions accessòries, diferenciació entre patrimoni i passiu financer, les altres aportacions de socis, etc.
      2.   Els augments de capital social i les aportacions de socis: causes, contrapartides dineràries, compensació de crèdits, capitalització de reserves, aportacions patrimonials, avantatges de cada modalitat existent, etc. Impacte en el soci
      3.  Les reduccions del capital social: motius, diferents modalitats, restitució d'aportacions, dotació de reserves, supressió de pèrdues, oposició de creditors, implicacions sobre la societat, operacions acordió, etc. Impacte en el soci.
      4.  Els negocis amb les “auto carteres: adquisició, alienació, amortització, dació en pagament, impacte sobre els socis i la societat, contrapartides no monetàries, etc.
      5.  L'aplicació del resultat: distribució de reserves, remuneració d'administradors, alternatives per a la compensació de les pèrdues, limitacions legals, repercussions sobre el patrimoni, diferents tipus de reserves (legals, fiscals,…), dividends que no són ingressos i redueixen el cost, dividends encoberts, dividends en espècie, etc. Impacte en el soci.
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Juan Luís DomínguezEconomista. Auditor de Comptes. Professor Titular d’Economia Financera i Comptabilitat de la UB

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved