Normes d'ús de la Borsa de Treball COGAC per a candidats

Article
Els       Usuaris       es       comprometen       a       utilitzar       diligentment       el       Lloc       Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates i els serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la llei, a les bones costums i a les presents Condicions Legals i, en el seu cas, condicions particulars.

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya condiciona la utilització de la majoria dels seus serveis a la prèvia complementació del corresponent registre dels Usuaris al Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates. Els Usuaris han de seleccionar l’identificador (ID o login) i la contrasenya, informació que es comprometen a conservar i a utilitzar amb la diligència deguda.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, sense que es permeti la cessió, encara que sigui  temporal,  a  tercers.  En  aquest  sentit,  els  Usuaris  hauran  d’adoptar  les  mesures necessàries per a la custòdia de les contrasenyes que hagin seleccionat, evitant l’ús de la mateixa per tercers. Els Usuaris son els únics responsables de la utilització que es realitzi de la seva contrasenya, amb completa indemnitat per al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

Tota la informació que faciliti el Candidat a través dels serveis haurà de ser veraç. El Candidat garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui com a conseqüència de la cumplimentació dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. Igualment, serà responsabilitat del Candidat mantenir tota la informació facilitada al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment a la seva situació real. El Candidat serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya o a tercers per la informació que faciliti.

Els Usuaris s’obliguen a respectar les lleis aplicables i els drets de tercers quan utilitzin els continguts i serveis del Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates. Igualment, està prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts del Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i/o imatge, logos...) i altres elements, a excepció que s’autoritzi prèviament pels seus legítims titulars o quan estigui permès per llei.

També es prohibeix als Usuaris les següents accions:

- Difondre,    reproduir    o    comunicar    públicament    continguts    del    Lloc    Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates  del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya sense l’autorització prèvia del titular dels drets.
- Qualsevol acció apta per perjudicar la funcionalitat de la infraestructura del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, especialment per sobrecarregar-la.
- Utilitzar   qualsevol  dels  materials   i  informacions  contingudes  en  el   Lloc  Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en les presents Condicions Legals, així com a les condicions particulars que, en el seu cas, s’habilitin, que resultin contraris als drets i interessos del Col·legi      Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, dels seus membres i/o tercers, i hauran de respondre front als mateixos en cas d’incomplir aquestes obligacions i/o que, de qualsevol  forma  (inclosa  la  introducció  o  difusió  de  "virus  informàtics"),  danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el  Lloc Web:  https://formacogac.gestors.cat/account/candidates, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) deI Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.
- Utilitzar o intentar utilitzar el compte d’una altra persona o crear una identitat falsa en el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.
- Utilitzar informació, contingut o altres dades obtingudes a través del Col·legi Oficial de Gestors  Administratius  de  Catalunya  per  a  la  prestació  dels  serveis  que  puguin competir amb la Corporació, a criteri exclusiu d’aquesta.

Els  Usuaris  que  incompleixin  intencional  o  culpablement  qualsevol  de  les  precedents obligacions respondran de tots els danys i perjudicis que causin.
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved