Privacitat

Article

POLITICA DE PRIVACITAT

Informació addicional sobre Protecció de Dades

 1. Responsable del tractament de les dades personals

  Denominació Social: COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA

  Domicili Social: Plaça Urquinaona núm. 6, planta 6, 08010- Barcelona CIF:Q0861001F

  Telèfon: 933170686
  https://formacogac.gestors.cat/account/candidates
  Contacte Delegat Protecció de Dades: dpo@gestors.cat

  El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, com a responsable del Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates, de conformitat amb el disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de naturalesa tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 2. Finalitats de tractament de les dades personals

  Les dades personals seran tractades per realitzar una correcta gestió del servei sol·licitat:

  A/ Per a la inscripció al servei de Borsa de Treball del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

  B/ Per fer arribar avisos tècnics, actualitzacions, alertes de seguretat, missatges de suport o altres comunicats que puguin ser d’interès.

  C/ Per permetre que els gestors administratius adherits al servei de la Borsa de Treball del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya puguin visualitzar el currículum vitae dels Candidats. Si un gestor administratiu s’interessa en un d’ells, pot contactar per oferir-li un lloc de treball.

  D/ Per informar de les formacions que puguin ser del seu interès.E/ Per prevenir abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis.

 3. Termini de conservació de les dades personals


  Les dades personals es conservaran durant el període que el Candidats estiguin inscrits al servei de borsa de treball i no manifestin la seva voluntat de donar-se de baixa i/o de cancel·lar les dades, i durant un període màxim d’un any. En aquests supòsits, l’accés a les esmentades dades personals serà bloquejat, conservant-se únicament a efectes d’exercir o defensar reclamacions.

 4. Legitimació per al tractament de les dades

   

  La base legal per al tractament de les dades és  el consentiment dels Usuaris. El consentiment  podrà ser revocat en qualsevol moment sense que en cap cas produeixi efectes retroactius.

 5. Destinataris als que es comunicaran les dades

  Les dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

  Als gestors administratius adherits al Servei de la Borsa de Treball del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

  Als proveïdors que presten serveis d’allotjament de contingut, d’enviament de notificacions o altres similars. El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ha subscrit els corresponents contractes d’encarregat de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis amb l’objectiu de garantir que tractaran les dades de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

  Les dades personals també podran ser cedides a les autoritats competents en els casos que existeixi una obligació legal.

 6. Exercici de drets 

  Els Usuaris poden sol·licitar l’exercici dels següents drets davant el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya presentant un escrit a Plaça Urquinaona núm. 6, planta 6, 08010, Barcelona, o enviant un correu electrònic a dpo@gestors.cat , indicant a l’assumpte: “Drets ARCO-POL” i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i com indica la llei.

  Drets:

  • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
  • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin inexactes o incomplertes.
  • Dret de cancel·lació: permet suprimir les dades que resultin ser inadequades o excessives.
  • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
  • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
  • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, amb la finalitat que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatizat que produeixi efectes o afecti significativament.

   Els Usuaris tenen dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans d’aquesta retirada i comportarà la baixa automàtica del servei de borsa de treball.

   També tenen dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que han estat vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

 7. Legislació aplicable i jurisdicció

La política de privacitat del Lloc Web es regirà per la legislació espanyola.

A tots els efectes les relacions entre el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i els Usuaris del Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved