Avis legal

Article

Avís legal per a Candidats i Gestors Administratius

 1. Informació Legal

  Denominació Social: COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA

  Domicili Social: Plaça Urquinaona núm. 6, planta 6, 08010- Barcelona CIF:Q0861001F   Telèfon: 933170686

  Lloc Web:  https://formacogac.gestors.cat/account/candidates

  Contacte Delegat Protecció de Dades: dpo@gestors. cat

  El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya entén per “candidat” als usuaris persones físiques que cerquen ocupació en gestories administratives i accedeixen al Lloc Web la titularitat de la qual correspon al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.
  El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya entén per “Gestor Administratiu” a aquells professionals col·legiats com a exercents en la Corporació que s’han adherit al Servei de Borsa de Treball i accedeixen al Lloc Web del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya per a la recerca de Currículums Vitae en la seva base de dades.
  Als efectes del present Avís Legal, en endavant es denominarà de forma conjunta com a “Usuaris” a Candidats i a Gestors Administratius.


  2. Objecte

  Les presents condicions legals regulen l’accés i l’ús, per part dels Usuaris, dels serveis del Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates. La finalitat del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya és la de facilitar als Usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts del Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates.

  L’ús del Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates implica la plena acceptació dels seus Usuaris de les disposicions incloses en l’Avís legal en la versió publicada pel Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya en el moment en el que aquests accedeixen al Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates. La utilització dels serveis oferts als Usuaris a través del Lloc Web pot trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condiciones Legals. Amb anterioritat a la utilització dels serveis, els Usuaris també han de llegir atentament i acceptar les corresponents Condicions particulars pròpies.

  A través del Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya té com objecte facilitar als gestors administratius que puguin accedir a les dades i Curriculum Vitae dels candidats registrats en la borsa de treball. 

  El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya podrà eliminar del Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates continguts il·legals o presumptament il·legals sense previ avís.

  El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya es reserva la possibilitat de modificar sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates així com altres serveis i afegir-ne de nous.

  Els Usuaris reconeixen que tècnicament no és possible obtenir una disponibilitat del Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates al 100%. El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya s’esforçarà per mantenir-lo disponible de la forma més constant possible, especialment quan per raons de manteniment, seguretat o capacitat, així com a causa d’esdeveniments sobre els que no pugui influir (per exemple, anomalies de xarxes públiques de comunicació o talls d’electricitat), es puguin produir breus anomalies o la suspensió temporal dels serveis del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

  3. Obligacions dels Usuaris

  Els       Usuaris       es       comprometen       a       utilitzar       diligentment       el       Lloc       Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates i els serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la llei, a les bones costums i a les presents Condicions Legals i, en el seu cas, condicions particulars.

  El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya condiciona la utilització de la majoria dels seus serveis a la prèvia complementació del corresponent registre dels Usuaris al Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates. Els Usuaris han de seleccionar l’identificador (ID o login) i la contrasenya, informació que es comprometen a conservar i a utilitzar amb la diligència deguda.

  L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, sense que es permeti la cessió, encara que sigui  temporal,  a  tercers.  En  aquest  sentit,  els  Usuaris  hauran  d’adoptar  les  mesures necessàries per a la custòdia de les contrasenyes que hagin seleccionat, evitant l’ús de la mateixa per tercers. Els Usuaris son els únics responsables de la utilització que es realitzi de la seva contrasenya, amb completa indemnitat per al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

  Tota la informació que faciliti el Candidat a través dels serveis haurà de ser veraç. El Candidat garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui com a conseqüència de la cumplimentació dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. Igualment, serà responsabilitat del Candidat mantenir tota la informació facilitada al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment a la seva situació real. El Candidat serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya o a tercers per la informació que faciliti.

  Els Usuaris s’obliguen a respectar les lleis aplicables i els drets de tercers quan utilitzin els continguts i serveis del Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates. Igualment, està prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts del Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i/o imatge, logos...) i altres elements, a excepció que s’autoritzi prèviament pels seus legítims titulars o quan estigui permès per llei.

  També es prohibeix als Usuaris les següents accions:

  - Difondre,    reproduir    o    comunicar    públicament    continguts    del    Lloc    Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates  del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya sense l’autorització prèvia del titular dels drets.
  - Qualsevol acció apta per perjudicar la funcionalitat de la infraestructura del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, especialment per sobrecarregar-la.
  - Utilitzar   qualsevol  dels  materials   i  informacions  contingudes  en  el   Lloc  Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en les presents Condicions Legals, així com a les condicions particulars que, en el seu cas, s’habilitin, que resultin contraris als drets i interessos del Col·legi      Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, dels seus membres i/o tercers, i hauran de respondre front als mateixos en cas d’incomplir aquestes obligacions i/o que, de qualsevol  forma  (inclosa  la  introducció  o  difusió  de  "virus  informàtics"),  danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el  Lloc Web:  https://formacogac.gestors.cat/account/candidates, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) deI Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.
  - Utilitzar o intentar utilitzar el compte d’una altra persona o crear una identitat falsa en el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.
  - Utilitzar informació, contingut o altres dades obtingudes a través del Col·legi Oficial de Gestors  Administratius  de  Catalunya  per  a  la  prestació  dels  serveis  que  puguin competir amb la Corporació, a criteri exclusiu d’aquesta.

  Els  Usuaris  que  incompleixin  intencional  o  culpablement  qualsevol  de  les  precedents obligacions respondran de tots els danys i perjudicis que causin.

   

  4. Contingut facilitat pels Usuaris

  El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya no permet la distribució, gestió o comunicació de continguts que deteriorin la qualitat del servei. Està prohibit el lliurament de continguts:

  - Que   siguin   presumptament   il·lícits   per   la   normativa   nacional,   comunitària   o internacional  o  que  realitzin  activitats  presumptament  il·lícites  o  contràries  als principis de la bona fe.

  - Que no reuneixin els paràmetres de qualitat establerts pel Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

  - Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, molestin o puguin generar opinions negatives i, en general, qualsevol contingut que eI Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya consideri no apropiat.

  Els Usuaris es comprometen a utilitzar el Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A aquest efecte, els Usuaris s’abstindran d’utilitzar la pàgina  amb  finalitats il·lícites o  prohibides,  lesives  de  drets  i  interessos  de  tercers,  o  que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

  En  particular,  i  a  títol  indicatiu  però  no  exhaustiu,  els  Usuaris  es  comprometen  a  no transmetre,  difondre  o  posar  a  disposició  de  tercers  informacions,  dades,  continguts, missatges,  gràfics,  dibuixos,  arxius  de  so  o  imatge,  fotografies,  gravacions, software i,  en general, qualsevol classe de material que:

  (a) sigui contraria o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment en tractats internacionals i altres normes vigents;
  (b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
  (c)  indueixi o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  (d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimidat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
  (e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers;
  (f)  constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

  El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya no pot controlar tots i cadascun dels continguts publicats, per la qual cosa no pot assumir la responsabilitat sobre els mateixos. Es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates, aquells continguts que es considerin no apropiats a les característiques i finalitats de la corporació.

  5. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

  El Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics, son propietat del prestador i es troben protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

  Independentment de la finalitat per a la qual estiguin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per    part    del    prestador    serà    considerat    un    incompliment    greu    dels    drets    de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

  Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el Lloc Web:  https://formacogac.gestors.cat/account/candidates,  pertanyen  als  seus  respectius propietaris, essent aquests els  responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués produir-se respecte als mateixos. En qualsevol cas, el prestador disposa de l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

  El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc col·laboració, patrocini o recomanació per part del mateix.

  6. Exclusió de garanties i responsabilitat

   El  prestador  s’eximeix  de  qualsevol  tipus  de  responsabilitat  derivada  de  la  informació publicada en el Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

  Aquest Lloc Web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir  el  correcte  funcionament  els 365  dies  de  l’any,  24  hores  al  dia.  El prestador  no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstancies semblants que facin impossible l’accés al Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates.

  El Col·legi  Oficial  de  Gestors  Administratius  de  Catalunya no  atorga  cap  garantia  ni  es  fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin produir-se per l’ús il·legal o indegut del Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates o per la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del mateix o del seus serveis i  continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers.

  7. Protecció de dades personals

  El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions legals, així com la implementació de les mesures de seguretat, de conformitat amb el disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals  i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Per a més informació, pot accedir a la nostra Política de Privacidad.

  8. Legislació aplicable i jurisdicció

  Les presents Condicions Legals del Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates es regiran per la legislació espanyola.

  A tots els efectes, les relacions entre el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i els Usuaris dels servei de borsa de treball, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per  a  la resolució  de tots els conflictes derivats o relacionats  amb el  seu  ús els  Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

   

  CONDICIONS LEGALS ESPECÍFIQUES PER A CANDIDATS


  1. Servei de borsa de treball del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya per a Candidats

  El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya presta als Candidats els següents serveis:
  - Inscripció del Candidat de forma gratuïta en el Lloc Web del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya a través del procés d’alta de Candidat, per activar el seu perfil un cop superada la primera formació.
  - Altres serveis que el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya pugui crear i que consideri d’interès per als Candidats com formació, accés a notícies o altres.
   

   

  2. Responsabilitat


  El Candidat garanteix al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya que tota la informació de caràcter personal que faciliti és exacta i està actualitzada de forma que respon amb veracitat a la situació actual del Candidat. Correspon i és obligació del Candidat mantenir, en tot moment, les seves dades actualitzades, essent el Candidat l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya  i  dels  perjudicis  que  pugui  causar  a  la Corporació  o  a  tercers  per  causa  de  la utilització dels serveis oferts pel Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

  Quan el candidat faci arribar idees, suggeriments, documents o qualsevol altra proposta o contribució al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya a través dels mitjans que posem a la seva disposició, reconeix i accepta que:

  L’esmentat  contingut  no  es  pot  considerar  informació  confidencial  ni  és  propietat  de tercers;
  Que el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya no posseeix cap obligació de confidencialitat, expressa o implícita, en relació amb l’esmentat contingut;
  El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya es reserva el dret a utilitzar o revelar (o no, en funció de les seves necessitats) tot el contingut aportat per a qualsevol finalitat lícita que el Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates consideri;
  •          Cedeix de manera expressa i irrevocable al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya tots els seus drets sobre les contribucions que realitzi;
  Renuncia de forma expressa a reclamar qualsevol indemnització o reemborsament de cap tipus al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya per aquest concepte.
   

  3. Política de Privacitat i Protecció de dades

  El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya és conscient de la importància del tractament responsable de la gestió de les dades personals dels candidats. El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya compleix amb la normativa legal de protecció de dades que li sigui aplicable i estableix mecanismes i procediments de seguretat per a la gestió de les dades.

  Si el Candidat decideix registrar-se en la borsa de treball del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, se li sol·licitaran les dades necessàries per a la consecució dels fins i finalitats als que està destinat el Lloc Web. En aquest sentit, en el moment del registre el Candidat serà informat de les finalitats per a les quals el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya tractarà les seves dades personals, el termini de conservació de les mateixes, la base legal per al seu tractament, a que destinataris es comunicaran i quins són els seus drets i com exercir-los.

  Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada pels Candidats i veracitat de les dades.

  El Candidat facilitarà la informació necessària per poder valorar la seva trajectòria, competències i experiència professional. El Candidat garanteix que les dades personals facilitades al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya són correctes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, garanteix que tota la informació de caràcter personal que faciliti és exacta, està actualitzada i respon amb veracitat a la seva situació actual. Correspon i és la seva obligació mantenir, en tot moment, les seves dades actualitzades, essent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per aquesta raó a la Corporació o a tercers.

  Recorda el meu equip

  Recordarem el mail i contrasenya del Candidat perquè pugui actualitzar el seu Currículum Vitae sense tenir que tornar a introduir-los cada vegada que entri al Lloc Web.

  Informació sobre cursos de formació

  Quan el Candidat enllaci amb qualsevol dels cursos oferts pel canal de formació, les seves dades  apareixeran omplertes de  forma automàtica  amb la finalitat de  facilitar  la cumplimentació del formulari d’informació.

  Igualment, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya informa al Candidat que no es cedirà cap de les seves dades fins que no activi el botó o accedeixi a través del link per inscriure’s.

   

   

  CONDICIONS LEGALS ESPECÍFIQUES PER A GESTORS ADMINISTRATIUS

  Servei de borsa de treball del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Gestió dels Currículums Vitae publicats en la borsa de treball:

  • inclou la visualització dels Currículums Vitae inscrits.

   

  Serveis de comunicacions electròniques i comercials per via electrònica o telefònica:

  • El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya farà arribar als Usuaris registrats en el Lloc Web que hagin prestat el seu consentiment en l’adhesió al servei, per correu electrònic, SMS,   notificacions   push,   telèfon   (telemarqueting),   o   qualsevol   mitjà   de   comunicació electrònica, amb finalitats de publicitat i de prospecció comercial, noticies i promocions relacionades amb la borsa de treball, la formació que reben els candidats, així com altres activitats que el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya consideri d’interès per als gestors administratius.

   

  Procés d’alta en el servei de borsa de treball

  • El procés d’alta en el servei es realitzarà quan el Gestor Administratiu hagi introduït les seves dades de contacte al formulari d’adhesió del servei, i accepti la Política de privacitat i les Condicions legals del servei de borsa de treball del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.
   
   
  Utilització de la base de dades de la borsa de treball.
   
   
  • El gestor administratiu només podrà tractar les dades personals a les que tingui accés atenent a les normes d’utilització del servei. En cap cas s’autoritza la cessió de les dades dels candidats a terceres persones. 
    
   
  Política de Privacitat i Protecció de dades

  El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya és conscient de la importància del tractament responsable de la gestió de les dades personals dels Usuaris. El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya compleix amb la normativa legal de protecció de dades que li sigui aplicable i estableix mecanismes i procediments de seguretat per a la gestió de les dades.

  Si el Gestor Administratiu decideix adherir-se al servei de borsa de treball del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, se li sol·licitaran les dades necessàries per a la consecució dels fins i finalitats als que està destinat el Lloc Web. En aquest sentit, en el moment del registre el Gestor Administratiu serà informat de les finalitats per a les quals el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya tractarà les seves dades personals, el termini de conservació de les mateixes, la base legal per al seu tractament, a que destinataris es comunicaran i quins són els seus drets i com exercir-los.

  El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya es compromet a protegir la privacitat dels Usuaris del Lloc Web: https://formacogac.gestors.cat/account/candidates i a utilitzar la informació proporcionada exclusivament per fer efectiva la prestació del servei.
 
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved