Avís Legal

Article

1. Informació General.

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya amb CIF núm. Q-0861001-F i domicili a la plaça Urquinaona 6, 6a planta, 08010 Barcelona, es troba inscrit en el Registre Públic de Col·legis Professionals de Catalunya, amb data 31 de juliol de maig de 1987, sota el número d'inscripció GA/C-2.
Telèfon: 93 317 06 86 . Fax: 93 301 37 87

2. Objecte.

La present pàgina web (www.gestors.cat), propietat Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (en endavant, COGAC), ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet, especialment de tots els col•legiats del COGAC, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per aquesta Corporació.

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal. El COGAC es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web. Per això es recomana que l'usuari llegeixi detingudament i atenta les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden sofrir alguna/es modificacions.

3. Accés a la web.

L'usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d'Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.

Per accedir a la pàgina web, l’Usuari haurà de comptar amb un accés a la xarxa de telecomunicacions, abonar les tarifes d’accés i connexió corresponents i estar en possessió del maquinari informàtic necessari per realitzar la connexió a la xarxa de telecomunicacions, així com un terminal adequat (i un mòdem o altre dispositiu anàleg o similar.

Així mateix, per poder accedir a determinats continguts, l’Usuari haurà de comptar amb un ample de banda mínim, declinant qualssevol responsabilitat per funcionament incorrecte dels continguts, especialment els multimèdia, per les fluctuacions en l’amplada de banda de la connexió a Internet per l’Usuari.

Per la seva part, COGAC informa que no és responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l'accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics.

A més, el COGAC es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, es comunicarà tal circumstància als usuaris, que podran sofrir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, en cap cas el COGAC es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.

D'altra banda, l'accés a determinats serveis és exclusiu per als nostres col·legiats o personal laboral, per als quals són requisits el registre previ i l'acceptació, abans d’iniciar-se la prestació, de les condicions particulars, les quals substituiran, completaran i/o modificaran les establertes en el present Avís Legal.

4. Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d'Usuari, el qual accepta que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que el COGAC posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals.

Especialment, queda prohibit l'ús de la pàgina web amb finalitats lesives als béns del COGAC que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) del COGAC o de tercers, en el seu cas.

L'usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i, quan sigui necessari, el COGAC l’informarà sobre les especificacions tècniques necessàries per a procedir a la descàrrega d'informació i continguts de la seva pàgina web.

L'usuari s'abstindrà d'obtenir, o d’intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l'efecte o dels que s'utilitzin habitualment a Internet. En aquest sentit, es prega a l'usuari que faci atenció a aquests missatges d'avís, ja que el COGAC no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

Quant a l'ús dels serveis interactius que, en qualsevol forma, permetin la divulgació de continguts per part de l'usuari a través de la pàgina web i, en el seu cas, aquells altres que es puguin oferir en el futur, serà conforme a la llei, les presents condicions, les condicions particulars, en el seu cas, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

5. Continguts

Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l'usuari pel COGAC com a informació pròpia o en el seu cas, de tercers. El COGAC posarà els mitjans raonables a la seva disposició a fi que els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

6. Enllaços de tercers a la pàgina web del COGAC

L'usuari d'Internet que vulgui introduir un link des de la seva pàgina web a la pàgina web del COGAC haurà d'obtenir prèvia autorització del COGAC per escrit. A més, haurà de complir les següents obligacions:

L’enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal, llevat autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap forma.

Queda expressament prohibit establir “frames” o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d'Internet diferents a les de la present pàgina web.

El link o la pàgina d'enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l'ordre públic.

En cap cas es realitzaran, des de la pàgina web on es troba l'enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el COGAC, els seus col·legiats, els membres del personal, la qualitat dels serveis que presta o qualsevol altre professional del món de la gestoria administrativa a tot el territori de l'Estat Espanyol.

El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu del COGAC o de la professió de gestor administratiu dins del seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats pel COGAC.

Les autoritzacions a què es refereixen els apartats anteriors es demanaran per escrit o per correu electrònic adreçats a la Secretaria Col·legial.

7. Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els continguts (d'ara endavant, els 'Continguts') de la pàgina web són propietat intel·lectual del COGAC o, en el seu cas, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari. A títol merament enunciatiu s’inclouen entre els continguts els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.

De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva del COGAC o en el seu cas, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari.

L'Usuari haurà de respectar a tota hora tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat del COGAC o de tercers.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web.

En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels els casos que estigui legalment permès és a dir autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No obstant això anterior, l'Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

8. Publicitat

A la pàgina web s'allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix la normativa que en cada cas puguin ser d'aplicació. El COGAC no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

9. Responsabilitat

En qualsevol cas, l'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el COGAC pugui sofrir com a conseqüència de d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.

9.1. Accés a la pàgina web

El COGAC no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

9.2. política de protecció de dades de caràcter personal de la pàgina web

El COGAC garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los.

L’usuari, mitjançant la marcació de la casella corresponent en cada cas, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a la realització de les finalitats per a les que han estat facilitades. Així mateix garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l'obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, EL COGAC les cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà.

El COGAC garanteix que el servidor on s'emmagatzemaran i tractaran les dades personals gaudirà de les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar l'alteració, pèrdua, així com el tractament o accés no autoritzats a les esmentades dades. Per l’assoliment d’aquesta finalitat l’usuari accepta que el prestador obtingui dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Els servidors del website podran detectar de forma automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és enregistrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit i que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir medicions exclusivament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punt d’accés, etc.

El COGAC pel seu propi compte, o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, pot utilitzar cookies quan un usuari navegui pel website. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades pel website s’associen exclusivament amb un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l’usuari. Mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el servidor on es troba ubicat el website, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Per utilitzar el present website no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel website, o el tercer que actuï en el seu nom, sens perjudici de que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre o “login”, fet que podria alentir la navegació. Les cookies utilitzades en aquest website tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per a recollir informació de caire personal.

El COGAC garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment exprés, informat i inequívoc, per a la cessió concreta. No obstant això, el COGAC podrà revelar a l'autoritat pública competent les dades personals, així com qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables.

Els usuaris tindran els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades, reconeguts en els articles de 15 a 17 LOPD. Aquests drets es poden exercir de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, mitjançant els següents instruments:

  • correu-e: dpo@gestors.cat
  • fax adreçat a: Col·Legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, ref. LOPD 93 301 37 87
  • escrit adreçat a: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, ref. LOPD, plaça Urquinaona 6, 6a planta, 08010 Barcelona, lliurat personalment al Registre General del Col·legi, o per correu postal.

9.3. De la qualitat del servei

L'accés a la pàgina web no implica l'obligació per part del COGAC de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

El COGAC no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

9.4. Dels Continguts

El COGAC no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través de la pàgina web.

9.5. Dels enllaços o links

El servei d'accés al web inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, El COGAC actua com a prestador de serveis d'intermediació, de conformitat amb l'article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.

En el supòsit que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho al COGAC, d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

L'existència de links o enllaços no ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del COGAC amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

El COGAC no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable al COGAC.

10. Legislació i Jurisdicció Aplicable

Les presents Condicions d'Accés queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola. Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina web, l'usuari i el COGAC acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved